Kingo, Thomas Til Herodes JEsus føres (DK)

JEsus sendes til Herodes.
Under dend Melodic.
Som en Hiort med Tørst befangen, etc.

1.

Til Herodes JEsus føres,
Som et Lam til Ræven hen,
Hvor Tyrannens Lyst oprøres,
Ey fordi hand vaar hans Ven:
Men fordi hand vented paa
Et Mirakel aff ham faa,
At hand kunde saa fornøye
Sin Begiær, og løse Øye.

2.

Jøderne udi hans Hæle
Følger med, og hos ham staar,
Raaber med ald Magt og Mæle,
Hart med Klager paa ham gaar,
Hvad de før ey kunde naa,
De nu flittig spinde paa,
At de kand ham soort affmale,
Og Løgnagtig paa ham tale.

356

3.

Intet Tegn vil JEsus giøre,
Ikke heller svarer hand,
Som en Døv der ey kand høre,
Som en Dum ey tale kand,
Saa anstiller JEsus sig,
Men dend Gud i Himmerig
Skal hans Sag til Lyvset føre,
Og de haarde Klipper røre.

4.

JEsus seer at Sandhed ikke
I Herodes Øre stood,
Jorden derfor motte drikke
Sancte Hanses Strube-Blood,
Og fordi at JEsus saae
Rætten i Spydstagen laa,
Derfor vil hand Munden lukke,
Og kun til sin Fader sukke.

5.

Ald Foragt og ald Vanære,
Haanhed, Trusel, Spee og Spot
Maa dend arme JEsus bære,
Tage Alting op for got,
Vil Herodes drille ham,
Strax hans Hoff med megen skam
Giør det tusind gange verre,
Svenne følger saa sin Herre.

6.

Og at deres onde Glæde
I hans skam kand fyldes op,
Med et glimrend' omhengs Klæde
Dekker de hans usle Krop,
At hand saa fra Hoffet maa
Som en Staader-Konge gaa,
357 Fuld aff ald dend Spot og smerte,
Som der brød Guds eget Hierte.

7.

Midlertiid Herodes bliver
Med Pilato vel foreent,
For hand ham dend Ære giver,
Som hand før ey haffde meent,
At hand JEsum spotte maa,
Og det gaar i Verden saa,
Mellem-Hest skal JEsus være
For de stores Magt og Ære.

8.

Naar O JEsu Jeg besinder
Ald din Haanhed, spot og Vee,
Da mit Hierte sig omvinder
Med din Haanheds Palt og Blee,
Og i dend skal ald min skam
Og mit Vanhelds fule Ham
For Guds Ansigt slet tildekkes,
Og mig Ærens Krone rekkes.