Brorson, Hans Adolph Ved hundredårsfesten for enevoldsmagten

Ved hundredårsfesten for enevoldsmagten
1760

En Jubel-Psalme,

som blev siunget af Frue Kirkes Taarn i Ribe,

JUBEL-FESTENS TREDIE DAG DEN 18. OCTOBR.

og dertil forfatted af Biskoppen sammesteds

Hans Adolph Brorson.

Mel. Fra Himlen høyt komme vi nu her etc.

1. Fra Himlen selv kom Freden ned,
Og kyssede Retfærdighed;
Da Tredie Kong FRIDERICH
Derfra sit Spiir, det rette, fik.

2. Ældgamle gode Cimber-Land,
Du vandt din Lykke Friheds Stand.
Din Ret er nu i god Behold,
Saa kiær en Faders Eenevold.

3. Bort kaade Stæders vilde Snak
Om Frihed, naar forhærdet Pak
Tør stime Gader og og ned,
At trodse GUD og Øvrighed.

4. Ney! Danmark har det rette Tegn
Af Friheds egen Føde-Egn,
Hvor Danner-Kongen har enhver
Sin Undersaat som Søn saa kier.

5. De Danske Kongers ømme Favn
Forklarer Jordens Guders Navn,
Ved Naade bær Monarchen ret
Sin HErres liflige Portrait.

* 236

6. Til Lykke kiere Danske Folk,
Din Velstand bruger ingen Tolk,
Al Verden veed at tale om
Det milde Danske Herredom.

7. Men Danmark, søde Fædre-Land,
Det gielder om den Lyst og Brand,
At prise GUD med saadan Fliid,
Som svarer til din gyldne Tiid.

8. Tænk! fordum har det Danske Mod,
Kast store Riger under Fod.
Men bør dig da ej vise nu
De gamle Christne Kiempers Hue.

9. Da skal dit Lys og søde Fred
Udbrede sig i tusend Led
Ved Kongens Sæd, paa Kongens Stoel,
Mens Himlen har en Dag og Soel.

10. Lev længe! FRIDERICH vor Lyst,
Og, mens der kaager Blod i Bryst
Vor Bøn og Tak skal følge Dig,
Ja lige ind i Himmerig.

* 237