Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Brorsons Vita ved Bispevielsen 1741

behaget hans Kongelig Majestet 1737 den 26 Iulj at kalde ham til at succedere1) sin kiære brodér til at være Stift-Provst og Sognepræst til Dom-kircken i Ribe, hvortil hand af Hr. Biskop Ankersen blev introduceret Dom. 13 p. Trinit:2), efter hand havde taget afskeed med sin Elskelige Meenighed i Tønder Dom. 11 p. Trinit:3) Det vilde blive for vidtløftigt kun at opregne lidet af de Mange slags kors og trængseler, som hand nu næsten paa en 20 aar i bemældte 3 Meenigheder efter Guds Villie har udstaaet, ja indtil denne stund, den eene større end den anden, bør dog Gud til ære Erindres, som ikke alleene har styrcket Ham ved saa svage Kræfter at bære saa store byrder, saa utallige lidelsers og fristelsers ovne4) at holde ud, men derved ogsaa saaledes har velsignet hans Arbeide, at hand paa alle 3 steder har seet en deilig frugt af hans Embede. - Endelig da Riber Bispedømme ved Biskop Mag: Mathiæ Anchersens dødelige afgang den 26 feb. 1741 blev vacant, har det allernaadigst behaget Deres Kongelige Majestæt5) Kong Christian den 6te af afvigte 5 Maj at kalde ham til det vigtige Biscoppelige Æmbede i Riber Stift.6) - og dertil ordineret den 6 Aug: 1741 af B. Hersleb. Blev creered til Doctor den 18. Octob. 1760 - Endelig efter nogle dages Svaghed døde den 3 Junj 1764 om Morgenen Klocken 5 Æt: 70:7)