Brorson, Hans Adolph Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

Konklusion

Næsten alle de håndskrevne samlinger kan med større eller mindre sikkerhed dateres til efter april 1731 (Thuras begravelse, Schraders Gesang-buch), T1, T2a og T3 må være yngre end julen 1732, idet de formentlig indeholder salmer afskrevet efter A. Kun T2bc kan muligvis være ældre end 1731. - K må antages at være skrevet før udsendelsen af A (s. 398). De andre håndskrifter kan muligvis være noget yngre; T2a og T3 har måske benyttet F (1734). Om samlingernes kilder kan i øvrigt konstateres, at nr. 29 i T1 og T2bc samt nr. 86 i T2b synes at gå tilbage til et originalms. af Brorson, der er ældre end det, der har været kilden til K. Næsten alle hss. har både fejl og udglatninger, der med rimelighed tør tilskrives kopisten; dette gælder navnlig T1, kun i ringe grad T2-3. Læsemåder, der tør opfattes som originale, optræder navnlig i de salmer, der er væsentligt omredigeret i trykkene; i de øvrige salmer er tilfældene ret få og usikre; de varianter, der giver anledning til tekstrettelser i nærværende udgave, anføres under rettelser og tilføjelser s. 532. Ortografisk stemmer hss. i det store og hele med Tønderhefterne på de punkter, hvor J1 fl. har afvigelser fra disse (jfr. s. 456 ff.), og i ikke ganske få tilfælde synes hss. (især K og T2a) at vise brorsonske træk, der er fjernet allerede i Tøndertrykkene.