Brorson, Hans Adolph Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

FÆLLESREGISTER

OVER SALMER OG DIGTE I BIND I-III

Ved salmerne i »Troens rare Klenodie« og »Svane-Sang« er angivet såvel nummer som sidetal, ved andre digte kun sidetal. Originaldigte er mærket med *. Klenodiesalmernes melodinummer i melodiregistranten (III, s. 499 flg.) er tilføjet i parentes. Til de særlige variantsamlinger (III, s. 388 flg., 405 flg. og 422) findes i parentes sidehenvisning. Ved salmerne af Nicolai Brorson, Broder Brorson og Thomas Hansen i tillægget til »Troens rare Klenodie« er i parentes tilføjet signaturerne: N. B., B. B. og Th. H.

Nr. Side
22. Ach! at enhver dog tænkte paa (Mel. 8) (Var. III 388) I 69
100. Ach himmel-søde ord (Mel. 53) (Var. III 390) I 293
234. Ach hvad er man dog i JEsu (Mel. 46) II 286
233. Ach! hvad er man uden JEsu (Mel. 46) II 284
277. Ach! hvorledes skal jeg skue (Mel. 30) (af Th. H.) II 406
159. Ach kunde jeg mig ned i JEsu sødhed senke (Mel. 53) (Var. III 391) II 79
170. Ach! maatte hun sin JEsum skue (Mel. 105) (Var. III 392) II 107
81. *Ach min rose visner bort (Mel. 123) (Var. III 395) I 231
224. Ach! seer dog, hvilken kierlighed (Mel. 16) II 259
112. *Ach! vidste du, som gaaer i syndens lenke (Mel. 118) (Var. III 391) I 330
79. *Adam gik i frydens lund (Mel. 65) I 223
*Af dem, som i Guds Viingaard tiene III 231
304. *Ak Fader! lad dit Ord og Aand III 57
333. *Ak! hvad er dog Tiden lang III 96
116. *Al herlighedens HErre! (Mel. 34) (Var. III 411) I 340
269. Al priis og lof og ære bør (Mel. 14, 15) II 383
335. *Aldrig jeg meere paa Verden vil tænke III 98
146. *Aldrig kand jeg sige (Mel. 48) (Var. III 417) II 46
27. *Alle Christne-siele skynder (Mel. 30, 55) I 79
177. Allerstørste præst, som dig (Mel. 2, 93) II 125
247. Allevegne hvor jeg vanker (Mel. 2) II 321
283. Amen! JEsus hand skal raade (Mel. 49) (af N. B.) II 422
322. *Arme Skrog gaaer i Tog III 79
211. Armod volder mig at skrige (Mel. 115) (Var. III 393) II 225
240. *At livet blev til sinds (Mel. 53) II 302
*Beliebtes Tondern! hat des Höchsten Hand III 209
242. Bort I kiødelige tanker (Mel. 67) II 310
162. Bort verden af mit sind og øye (Mel. 64a) (Var. III 392, 417) II 84
5. *Bort! verdens jule-glæde (Mel. 42) I 27
102. Bryd frem mit hiertes trang at lindre (Mel. 64a) (Var. III 390) I 297
28. Bryd giennem mit anfegtet sind (Mel. 112) I 82
339. *Daarlig Mand fik bygt paa Sand III 102
*Da andre Kirker blev til Stald og Syge-Stuer III 228 536
Nr. Side
*Da det fule Helved Pack III 232
*Da fordum var til Sinds de Schyter at bekrige III 223
14. Da nu det gamle aar forsvinder (Mel. 64a) I 48
*Da staaer din Tro, som Eeg ved Bod III 233
*Da Tiden ingen Hvile veed III 215
308. *Dejligste blant Qvinder! III 63
136. De ord, som du mig lader høre (Mel. 120) II 26
282. Den elskte Jerusalems længsel (Mel. 52) (af N. B.) II 419
260. *Den gamle Adams sind (Mel. 53) II 357
67. Den høye GUd, som til min suk sig bøyer (Mel. 116) I 183
78. *Den luft hvori vi gaae (Mel. 41) I 220
165. *Den onde leve-maade (Mel. 35) (Var. III 417) II 93
243. Den sagte bevægelses liflige vind (Mel. 72) II 312
264. Den siel, som Gud i sandhed kiender (Mel. 87) II 371
166. Den snevre vey er bred nok til Guds rige (Mel. 91) II 97
281. Den, som der vinder, skal æde (Mel. 66) (af N. B.) II 415
44. Den, som Gud har født og baaren (Mel. 90a) I 125
352. *Den store hvide Flok vi see III 123
248. Den tiid gaaer an, som JEsus (Mel. 69) II 322
192. *Den troe, som JEsum favner (Mel. 36) II 167
169. Den vey du gikst i kors og trang (Mel. 103) (Var. III 392) II 105
197. Den vey gaaer vist til himmerige (Mel. 87) (Var. III 418) II 182
10. *Den yndigste rose er funden (Mel. 17) (Var. III 388, 405) I 40
185. *Den ypperligste vey (Mel. 41) II 144
90. Der mennisket var giort (Mel. 119) I 263
155. Det er den daglig trøst, hvormed (Mel. 109) II 72
134. Det er et lifligt ord (Mel. 106) II 21
*Det gamle Aar gick hen! III 229
*Det gielder om i Nødens stand III 231
202. Det koster ey for megen striid (Mel. 88) II 201
221. Det koster meer, end man for først betænker (Mel. 116) II 251
201. Det koster megen kamp og striid (Mel. 88) (Var. III 393) II 199
*Det var vor Herres Dags den første Morgenrøde III 130
135. Dig, dig, min HErre, vil jeg prise (Mel. 64b) II 23
20. Dig min søde skat at møde (Mel. 110) I 64
124. Dine vunders huler JEsu! altid skiuler (Mel. 48) I 365
58. Drag ind ad dine porte (Mel. 35) (Var. III 389, 406) I 160
57. Drag, JEsu, mig (Mel. 40) I 159
246. Du arme støv og jord (Mel. 124) II 320
69. Du, dievel! skal den glæde ey (Mel. 122) I 191
152. Du est allene, store Gud! (Mel. 15) (Var. III 391) II 64
153. Du est allene værd, o Gud for alle guder (Mel. 53) II 69
49. Du est, opstandne seyers helt (Mel. 76) I 137
141. Du folk, som christne kaldes vil (Mel. 7) II 34
191. Du Hertens fryd for rene sinde (Mel. 87) (Var. III 393) II 163
175. Du skenker mig dig selv (Mel. 53) (Var. III 392) II 121
288. *Du smelter i Taare III 35
253. Een draabe kun at smage (Mel. 42) II 336
168. Eet er nødigt, dette ene (Mel. 86b) (Var. III 392, 417) II 102
200. En Christen har et kæmpe-mood (Mel. 78) II 194
318. *En god Samvittighed III 76
*Enoch! Himlens Sendebud III 229
126. *Er der nogen, som vil see (Mel. 65) I 370
254. Er det saaledes, eller skeer (Mel. 37) II 339
125. Er GUd for mig, saa træde (Mel. 42) (Var. III 391) I 366
307. *Er han borte al min Eje? III 61 537
Nr. Side
305. Er ikke Ephraim min Lyst III 59
209. Er jeg da her allene vild og fremmet? (Mel. 116) II 218
26. *Et helligt liv, en salig død (Mel. 10) I 76
140. Falder paa dig modgangs hede (Mel. 30) II 33
207. Far dog fort! far dog fort! (Mel. 92) (Var. III 393, 418) II 212
189. *Far her ud, urene aand! (Mel. 58) (Var. III 392) II 157
353. Farvel, min Siæl, i JEsu Sides Vunde III 125
190. Flye min aand, og bryd med styrke (Mel. 47) (Var. III 393) II 161
325. *Folk i Josvæ Dage III 84
*Forma novi Imperii III 335
*For mig er ingen Byrde svar III 231
122. Forsøger eder selv, om I i troen ere (Mel. 53) (Var. III 391) I 361
*Fra Himlen selv kom Freden ned III 235
306. *Fred i JEsu Død vi skulde III 60
206. Frisk op beklemte sind (Mel. 107) II 211
9. *Frisk op! endnu engang (Mel. 41) I 37
53. Frisk op til fryd, alt christen-blod (Mel. 82) (Var. III 406) I 148
337. *Frisk, Zion, paa vor Vagt! III 100
1. *Fryd dig! du JEsu bruud (Mel. 41) I 13
29. *Gak hen i Gethsemane (Mel. 71) (Var. III 405) I 85
139. Giv dig, min kiere siel, til roe (Mel. 16) II 30
300. *Glæde o Glæde! til Guddommens Sæde III 52
323. *Goliath drog fra Gath III 81
82. Gud skal alting mage (Mel. 48) (Var. III 390) I 234
59. GUddoms straale, himmel-lue (Mel. 46) I 164
107. *Guds igienfødde, nye, levende siele! (Mel. 66) (Var. III 410) I 312
131. *GUds riges evangelium (Mel. 7) II 10
317. *Guds Søn har giort mig frie III 73
218. *Halleluja! jeg har min JEsum funden (Mel. 63) II 240
279. Halleluja tusind gang (Mel. 2) (af N. B.) II 411
70. Helligste JEsu, reenheds kilde (Mel. 38) I 195
298. *Her er nyt fra Dødens Porte III 50
285. *Her er Sang paa Juda Bierge! III 32
11. *Her kommer dine arme smaa (Mel. 1, 39) I 42
208. *Her løber jeg i blinde (Mel. 42) (Var. III 418, 422) II 214
350. *Her op ad, I Døde III 120
30. Her seer jeg da et Lam at gaae (Mel. 6) (Var. III 388) I 89
327. *Her vil ties, her vil bies III 86
109. Hierte Fader! straf mig ey (Mel. 58) (Var. III 391) I 320
76. Hierte, lad dig ey indbilde (Mel. 30) (Var. III 389) I 214
320. *Himlen, trods de grusomst' Bølger III 77
43. Hosianna, livets ord (Mel. 2) I 124
344. *Hvad blev der liden Tab paa Tiden III 109
349. *Hvad er det godt at lande III 118
83. Hvad er det got, i JEsu arme (Mel. 100) (Var. III 390) I 236
235. Hvad er din herlighed dog stor (Mel. 37) II 287
45. *Hvad er dog Paaske sød og bliid (Mel. 37) (Var. III 389) I 127
245. Hvad ere de christne dog (Mel. 90) (Var. III 419) II 316
314. *Hvad est du dog skiøn III 69
214. *Hvad fattes mig? hvi er jeg dog (Mel. 20) (Var. III 393, 418) II 231
*Hvad har de nock til Liv og Siel III 233
87. *Hvad hører jeg i paradiis? (Mel. 18) (Var. III 390) I 254
*Hvad hører vi for nyt fra Landene i Nord? III 221
332. *Hvad seer min Sulamith III 93 538
Nr. Side
217. Hvad skader dig, min aand (Mel. 53) II 238
238. Hvem der havde dog forlaaret (Mel. 100a) II 298
237. Hvo er denne fyrste-datter (Mel. 55) II 294
15. Hvo hiertet vil omskære (Mel. 35) (Var. III 388) I 50
21. Hvo i hiertet ret vil finde (Mel. 67) I 66
164. *Hvo vil med til himmerige (Mel. 30) (Var. III 392, 417) II 90
127. *Hvo vil mig anklage? (Mel. 48) (Var. III 391) I 374
98. Hvor er saadan een! (Mel. 85) I 288
265. Hvor Gud mig fører, gaaer jeg glad (Mel. 7) II 374
111. Hvor kand du dog i synden lee (Mel. 24) (Var. III 391) I 326
133. Hvor lystig, sød og yndig (Mel. 42) II 16
187. *Hvor seer det ud i verdens ørk (Mel. 16) (Var. III 392) II 150
115. Hvor skal jeg synder hen (Mel. 41) (Var. III 391, 411) I 337
280. Hvor skal jeg vel lindring finde (Mel. 49) (af N. B.) II 413
8. *Hvordan takke vi vor HErre (Mel. 55) (Var. III 388, 405) I 35
295. *Hvorledes gaaer det her? III 46
4. Hvorledes skal jeg møde (Mel. 27, 42) (Var. III 388) I 24
*Høj-Prægtig Slot i Kiøbenhavn III 212
287. *Hør dog, o hør dog den himmelske Vægter III 34
271. *Hører dog, I christne-lande! (Mel. 30) II 390
46. *Hører, I som græde (Mel. 48) (Var. III 389) I 129
296. *I arme Qvinder! III 48
113. I arme syndre, op i flok (Mel. 8) I 332
48. I Christne! reiser eder snart (Mel. 15) (Var. III 389) I 136
272. I Christo har jeg livet (Mel. 43) II 394
108. I dag er naadens tiid (Mel. 53) (Var. III 390, 411) I 317
299. *I Dag skal alting siunge III 51
6. *I denne søde jule-tiid (Mel. 6) (Var. III 388, 405) I 29
334. *I fremmed Land III 97
188. I HErrens udvalde, som hellighed øve (Mel. 95) (Var. III 392) II 154
324. *I Hælen Sverdet følger III 83
278. I JEsu saar er al min salighed (Mel. 59) (af Th. H.) II 410
252. I Jomfruer, I kloge (Mel. 42) II 334
222. I lemmer, hvis hoved (Mel. 90) II 254
145. *I morgen skal mit bryllup staae (Mel. 39) (Var. III 416) II 45
158. I prægtige himle og jorden tillige! (Mel. 86a) (Var. III 391) II 78
142. I siele, som igien saa ilde (Mel. 121) II 38
255. I sikre folk paa jorden! (Mel. 9) II 343
266. *I sinde, som finde ey hvile (Mel. 86a) II 376
23. I, som af synders søle vækkes (Mel. 91a) I 71
12. Immanuel! vi synge dig (Mel. 112) I 44
210. Jammer har mig plat omgivet (Mel. 62) (Var. III 418) II 221
130. *Jeg er den eene alvise stærke GUd (Mel. 44) II 5
225. Jeg er GUds Jedidijah (Mel. 5) II 262
138. Jeg er rede til at bede (Mel. 46) II 28
156. *Jeg gaaer i fare, hvor jeg gaaer (Mel. 103) (Var. III 391, 417) II 74
302. *Jeg seer dig, søde Lam, at staae III 54
216. JEsu al min fryd og ære (Mel. 81) II 236
96. JEsu, du min deel i livet (Mel. 54) I 281
178. JEsu, du min lyst i live (Mel. 55) II 126
212. JEsu! hvor er livets kilde? (Mel. 96) (Var. III 393) II 227
231. JEsu! naar jeg sindet ned (Mel. 114) II 279
31. JEsu, sielens lyse dag (Mel. 3) (Var. III 388) I 93
176. JEsum, JEsum, JEsum sigter (Mel. 49) (Var. III 392) II 124
40. *JEsum seer jeg for mit øye (Mel. 30) I 114 539
Nr. Side
110. JEsus hand er syndres ven (Mel. 50) (Var. III 391) I 322
313. *JEsus mig alting er III 68
293. *Kierligheden kunde III 43
326. *Klag dig ikke for Trang III 85
301. *Klapper nu med Haand III 53
64. Kom Hellig Aand, kom hierte-mild (Mel. 16) I 177
19. *Kom, hierte! tag dit regne-bret (Mel. 20) (Var. III 388, 405) I 62
*Kom hiertens Kiære Nytaarsdag III 219
63. Kom regn af det høye! (Mel. 108) (Var. III 389) I 172
163. Kommer, hvo vil viisdom lære! (Mel. 55) (Var. III 392) H 86
319. *Korset vil jeg aldrig svige III 77
32. Korsfæste! see! jeg vil i troe (Mel. 107a) I 96
65. Kraft udaf det høye (Mel. 51) I 179
*Kun et, saa lader ieg mig nøye III 231
198. Kun frisk derind! (Mel. 84) II 188
290. *Kunde du dog ikke vaage III 37
62. Lad din naade paa os regne (Mel. 30, 55) I 170
17. *Lad dit rige allevegne (Mel. 55) I 56
291. *Lad mig, søde JEsu, møde III 40
294. *Lad os drage, bange Hierte III 45
51. Lader os vor HErre prise (Mel. 54) I 142
342. *Langt oven for den Taage-Skye III 105
284. *Livet med sin Brude-Skare III 31
129. *Loven er et helligt bud (Mel. 65) II 1
180. Lær mig, hvordan jeg skal dig, JEsu, finde (Mel. 63) II 129
241. Meer end himmel-søde (Mel. 80) II 306
336. *Midt igiennem Nød og Fare III 99
75. Milde GUd! mit hierte tager (Mel. 55) I 211
93. Min aand er lystig, fuld af fryd (Mel. 101) I 273
239. Min brudgom, den liflige (Mel. 86a) II 299
196. Min Christen, er dit kors saa svart (Mel. 22) II 179
273. Min død er mig til gode (Mel. 43) II 395
106. Min fader! fød mig til dit billede at bære (Mel. 97) (Var. III 390) I 310
95. Min hiertens JEsu, søde lyst (Mel. 15) (Var. III 390) I 276
85. Min JEsu! grund til al vor lyst (Mel. 19) I 246
157. Min JEsu! mit lives livsaligste brynd (Mel. 68) II 76
171. Min JEsu, søde siele-lyst! (Mel. 37) (Var. III 392) II 109
236. Min JEsum vil jeg, intet meer (Mel. 15) II 290
160. Min JEsus hand er min begyndelse og ende (Mel. 53) (Var. III 391) II 80
183. Min nok beklemte aand! (Mel. 77) II 135
167. Min siel, hvo vilde være (Mel. 25) (Var. III 392) II 100
311. *Min Søster har det mageligt III 65
7. *Mit hierte altid vanker (Mel. 29) (Var. III 405) I 32
270. *Mit hierte skal brænde som offer i ilden (Mel. 90) II 386
310. *Mon JEsus mig ey ynker nu? III 64
33. *Naar jeg min JEsu piinsels færd (Mel. 10) (Var. III 388, 406) I 97
345. *Naar mit Øje III 111
41. *Ney, det er ey saa let en vey (Mel. 40) I 118
219. *Nu da til lykke (Mel. 44) II 244
199. Nu derfor maa du dog ey plat (Mel. 12) II 191
16. Nu det gamle aar gik hen (Mel. 97a) I 52
249. Nu, Gud skee lof, at stunden (Mel. 9) II 324
120. Nu har jeg fundet det jeg grunder (Mel. 64a) (Var. III 391) I 356 540
Nr. Side
274. *Nu! jeg har vunden (Mel. 44) II 396
86. *Nu JEsus til sin pine gaaer (Mel. 8, 21) (Var. III 406, 407) I 249
18. *Nu vel an! et freidigt mood! (Mel. 65) (Var. III 388, 405) I 59
118. *Nu vel an mit bange hierte (Mel. 55) (Var. III 416) I 349
347. *Nu Verdens Rige III 115
203. Nærmer kun eder, spot, jammer og nød (Mel. 83) (Var. III 418) II 203
74. O alle Tings Monark! til hvilken ret at tiene (Mel. 102) I 209
114. *O arme siel og hierte, kom (Mel. 28) (Var. III 411) I 334
351. *O blide Stad III 121
226. O de siele, de allene (Mel. 67) II 263
244. O du, den jeg længes efter (Mel. 67) II 315
315. *O du min Immanuel III 70
61. O du sielens største glæde (Mel. 55) I 168
72. O dyre siel! opmuntre dig (Mel. 11) (Var. III 389) I 202
99. *O giver lyd, I folk, i alle verdens riger! (Mel. 53) I 291
84. O Gud! fornuften fatter ey (Mel. 13) (Var. III 390) I 239
71. *O GUd! hvad est du meer end skiøn (Mel. 37) (Var. III 389) I 199
151. O Gud! mit lives fader! vilt (Mel. 11) II 62
24. O! GUd skee lof! min JEsus giør (Mel. 12) I 72
*O Gud skee lov for ald sin Naade III 233
261. *O Gud, som tiden vender (Mel. 35) II 360
267. O havde jeg dog tusind tunger (Mel. 64a) II 378
331. *O Hellig Aand! mit Hierte III 92
60. O Hellig Aand! o søde trøst (Mel. 4) (Var. III 389) I 165
25. O hiertets renselse! (Mel. 53) I 74
*O Himmelsøde Morgenrøde III 233
143. O hvad er det en herre-stand (Mel. 11) II 39
117. *O hvad er min syndig glæde (Mel. 30) (Var. III 416) I 345
229. *O! hvilken ære (Mel. 44) II 270
303. *O hvilket Himmel Vand III 56
232. O hvor rigtig, o hvor vigtig (Mel. 56) II 281
228. O hvor yndigt og hvor fyndigt (Mel. 56) II 267
34. O JEsu! GUds taalmodig lam (Mel. 101) I 100
172. O JEsu! min brudgom! livsaligste ven! (Mel. 68) II 113
88. *O JEsu! see min skam og vee (Mel. 40) (Var. III 390) I 256
91. O JEsu, som har elsket mig (Mel. 13) (Var. III 390) I 267
121. O JEsu! troens dyre skat (Mel. 15) (Var. III 391) I 359
104. *O! kiere siel, som bliver ey (Mel. 33) (Var. III 390) I 302
42. O kierlighed, som himlen sønderriver (Mel. 89) I 122
*O lad mig dog min Tiid ey spilde III 229
35. O lam! som ingen syndens gift har saaret (Mel. 32) I 101
259. *O menniske, som troer og veed (Mel. 45) H 355
36. O! min kierlighed og glæde (Mel. 116a) I 104
56. O seyerrige Frelsermand (Mel. 37) (Var. III 389) I 156
144. *O siel! hvor blev de gode ord (Mel. 26) (Var. III 416) II 42
150. *O siel, som daglig glad og sund (Mel. 20) (Var. III 391, 417) II 59
223. O slagtet lam! som dødens stærke strikker (Mel. 89) H 256
105. O store GUd! hvad har dog dig (Mel. 15) I 305
*O store Himlens Herre III 411
66. O syndig flok, hvo er det, som (Mel. 11) I 182
68. O søde GUd! din naades magt (Mel. 37) I 185
50. O søde JEsu, du (Mel. 98) I 141
230. *O søde naade-stand! (Mel. 53) (Var. III 419) II 274
215. O vaager op af verdens drømme (Mel. 64a) (Var. III 393, 419) II 235
37. O! verden kom at skue (Mel. 9) (Var. III 388) I 106
*Om jeg Christinis Grav et Paradies vil kalde III 207 541
Nr. Side
77. *Op! al den ting, som GUd har giort (Mel. 33, 45) (Var. III 389) I 217
132. *Op alle folk paa denne jord (Mel. 15) II 13
286. *Op dog Zion! seer du ej III 33
123. Op! hen op til fryd og glæde! (Mel. 79) I 363
276. Op, hierte, op med fryde-skriig (Mel. 57) (af B. B.) II 402
205. Op I christne! ruster eder! (Mel. 74) II 207
343. *Op min Aand, op fra dit Leer! III 108
148. Op og smyk dig, siel! med glæde (Mel. 47) II 52
263. *Op! op! at møde (Mel. 44) II 368
251. Op! op! I folk paa jordens kreds (Mel. 37) II 330
268. Op! op! min aand, fra hele verdens rige (Mel. 70) II 381
2. Op! op, mit arme hierte (Mel. 29, 42) I 18
3. Op! thi dagen nu frembryder (Mel. 105a) I 21
213. *Op! vaag og beed (Mel. 40) (Var. III 393) II 229
312. *Overmaade fuld af Naade III 67
55. Paa denne dag vi see GUds Søn (Mel. 7, 15) I 155
258. *Paa JEsu død og blodig saar (Mel. 16) II 353
297. *Paaske-Morgen, Paaske-Morgen III 49
275. Raaber, ach! raabe enhver (Mel. 60) (af N. B.) II 401
128. *Retfærdighed i JEsu Christi blod (Mel. 59) I 375
184. Roe er sielens beste skat (Mel. 104) II 139
149. *Saa gaaer nu sielens høytid an (Mel. 39) II 55
250. Saa kom, forønskte dødens stund (Mel. 31) II 327
97. Saa kom o JEsu, stærke heldt (Mel. 111) I 285
80. *Saa skal da mammon vige (Mel. 35, 36) (Var. III 389) I 227
316. *Saa sød er JEsu Hyrde-Favn III 71
*Sathan er af sin natuur III 231
256. *See dagen bryder frem med magt (Mel. 61) (Var. III 421, 422) II 346
341. *See dig Zion! vidt omkring III 104
*See! hvor det gamle Hierte slog III 233
289. *See! hvor hæftig Døden ryster III 36
346. *See! hvor klarer det nu op paa Jorden III 113
101. See! livets væld er fuld (Mel. 53) I 295
292. *Seer dog de blodige Strømme II 41
186. *Skal kierlighed sin prøve staae (Mel. 39) (Var. III 392) II 147
328. *Skal vi ustridig hist III 89
321. *Skulde jeg tilbage vige III 78
54. Slaaer sammen alle hænder (Mel. 25) I 151
338. *Soel-Skivens Streg III 102
330. *Som Kiøbte og Døbte vi bære III 91
Som liliens hierte kand holdes i Grøde III 419
220. *Staa fast, min siel! staa fast (Mel. 63) II 248
*Stat lidet Stille Vandrings Mand III 237
182. Stille er min siel til GUd (Mel. 117) (Var. III 392) II 133
73. Store GUd, som dig til ære (Mel. 54) (Var. III 389) I 206
92. Store prophete med himmelske lære (Mel. 66, 73) (Var. III 390) I 272
348. *Sulamith lilde! III 117
262. *Syndre! hvad er klokken slagen? (Mel. 55) II 364
154. Synes det i kors og pine (Mel. 2) II 71
257. *Syng hierte! syng en aften-sang (Mel. 61) (Var. III 421, 422) II 350
94. Søde JEsu! hvilken fliid (Mel. 67, 113) I 275
181. Sørger du endnu min siel? (Mel. 50) (Var. III 392) II 132
173. Taalmodighed behøves (Mel. 35) (Var. 392, 418) II 115
52. Triumph! triumph! vor soel er alt oprunden (Mel. 112a) (Var. III 389) I 146 542
Nr. Side
*Ulykkelige Stad for alle dem, der findes III 187
*Undseelighed mig ey tilstood I 4
38. U-op-øselige kilde (Mel. 116a) I 110
340. *Vee dig, Edoms trygge Egn III 103
137. Vel den! der veed, i JEsu navn (Mel. 23) II 27
*Veri natura est, amor III 205
*Vie mit Hierte Siel og Sind III 229
161. Vil du have roe min siel? (Mel. 75) (Var. III 392) II 81
147. *Vil du til HErrens alter gaae (Mel. 19) (Var. III 417) II 49
47. *Vilt du have paaske-glæde? (Mel. 55) I 132
195. Vor GUd er tro i liv og død (Mel. 88) II 177
13. Vor JEsus kand ey noget herberg finde (Mel. 89) (Var. III 388) I 47
329. *Vor Klippe vi slippe umuelig III 90
89. Vor siel er dertil født og baaren (Mel. 64a) (Var. III 390) I 260
119. Vor troe er den forvisning paa (Mel. 19) (Var. III 391) I 353
204. Vor troe kand giennem alle baand (Mel. 31) II 205
193. *Vor trængsel, hvor besværlig (Mel. 29) II 171
*Vor utaal med Guds ville tysse III 232
194. *Vort kors giør sure miner (Mel. 42) II 174
103. Vægter! vil det mørke rige (Mel. 94) (Var. III 390) I 299
174. Vær i korset troe og stille (Mel. 30) (Var. III 392) II 119
227. Vær lystig i HErren (Mel. 99) II 266
179. Vær trøstig mit hierte, bedrøv dig ey meer (Mel. 68) (Var. III 392) II 128
39. Vær velsignet, naade-throne (Mel. 30) (Var. III 389) I 112
*Zion! op fra Tidens Smerte III 227
309. *Ævig Tak, o milde III 63