Christian 4. BREV TIL: Danmarks Rigsråd FRA: Christian 4. (1628-04-22)

22. April 1628.
Til Rigsraadet.

Da Holger Rosenkrands allerede tidligere paa egen Haand har taget sin Afsked som Rigsraad, behøver han ikke nu at søge den, — Geh. Ark.

s. 148Wy kan Eder, worris Elskeliige Rügens Raad, icke forholde, at uy erfaarer, at holger Rossenkrandtz Iørgensøn 1) lader sig fornemme at uille begeere dimission.

Saa eptherdi hand den sielffuer taagit haffuer, dentiid Religionen, worris persohn och hanss feederne land stod udi største faare, Saa formener uy hannem den inten(!) uyder at haffue at søge. Huilckit uy wiidtløfftiger med hand och mund uyl udføre, naar ded begeeriss.

Huad hiidindtil eptherladt er, ded er inted skeed for hans skiild, huilckit uy saa korteliigenss haffuer uillid Eder ladid forsta, Befhalendiss Eder samdt och seer den Alsommechtigste gud, forbliiffuendis altiid eders welbeuogen och nadige herre och konning. Aff Rossenborg den 22 Apri: Anno 1628.

Christian.

Udskrift: Danmarckiss Riigiss Raad Samdtligen tiil hande.