Christian 4. BREV TIL: Friis, Christen FRA: Christian 4. (1627-10-15)

15· Oktbr. 1627.
Til Christian Friis.

Han skal affatte en Instrux for Gesandter, der skulle sendes til Kongen af Sverig. — Geh. Ark.

En Instruction til kon: y Suer: saoch Credi:, huorudi man altiid kan sette nafn udi.

1. Curialia ad ipsum & Regi:, Saoch att ded er oss kerdt, att h: k: icke større skaade aff dii blessurer bekommid haffuer. end som sked er 2)

s. 1072. Status modernus skall h: k: notificeris, huorudi Søstederne inted skal glemmis saoch papisernis machinationer, som h: k: icke till ringe faare Er.).

3. Begeere hielp och Assistens aff hans ker:

4. Naar h: ker: begerer att uyde, huad hand sig aff oss igen skall haffue att foruente, Skall suaaris, att uy hannem Saauidt immer mueligdt imod hans fiiender uille Assistere.

5. Om h: ke: flaadis wdristning skall y sønderlighed tracteris, at den med uorris, den Engelske och hollandtske flaade kunde holde Østersøen, west och Nordtsøen wnder contribution och awe och ingen forskaane, Som sig till denne partii icke uille giffue.

Huemsom passere Skulle, motte haffue paass aff forbenente Confœdererde, huilcke paas huer Maanid med et Sønderlig mercke skulle tegnis huoss derris haand.

6. Faller ded in communj discurssu for, at h: k: med oss personlich begerte att taale, daa skall suans, at sliigdt uell Skee kan 1).

Actum daalum den 15 Octobris Anno 1627.

Udskrift: Chanseleren Her Christian friiss tiill hande.