Christian 4. BREV TIL: Høg, Ove FRA: Christian 4. (1637-02-15)

15. Febr. 1627.
Til Ove fløg.

Han skal sende Kongen Lensmændenes Optegnelser om Udgifterne til Fortæring ved Prins Christians Rejser; han skal desuden betale Prinsen 1000 Rdl. og levere ham et Brev. — Geh. Ark.

Du skaldt opleede mig ued dag och steed lenssmendenss optegnelse paa huis som forteerid er aff maad och øli, wyn, foder och maal paa dii Reisser, Prindtzen haffuer giordt heer och deer y landit, bade paa Iacht och andenstedtz, och mig dem tilskicke med ded første 4).

s. 55For en temmelig rom tyd forehrede ieg Prindtzen tho thussind daler, huoraff hand meen sig ickun att haffue bekommit ett, huorfor hannem ded ene endnu leffueris skall, saa snardt ded Skee kan 1).

Dette huossliggendis breff skaldtu data oportunitate leffuere Prindtzen, huorpaa du paa ingen Suaar skaldt kreffue. Vale.

Datum Dalumkloster den 15 Febrvarij Anno 1627.
Christian.

Udskrift: Renthemeisteren Offi høg tiil hande 2).