Christian 4. BREV TIL: Danmarks Rigsråd FRA: Christian 4. (1627-10-05)

5. Oktbr. 1627.
Til Rigsraadet.

Kongen erklærer sig angaaende Indkvarteringen, Flaadens Forsyning, Provianteringen af Kjøbenhavn, Antagelsen ai Officerer, Afskaffelsen af Accisen og Forholdet til Lybek. — Geh. Ark.

Paa Danmarckis Riigis Raadtz Proposition, oss Paa dalum leffuerit den 1 Huius udi neeruerende Aar 5).

s. 991. Belangende at Sieland, skaane, halland och smalandene inted med fremmid Riiterii matte beleggis, derpaa er ordinandtz giordt 1).

2. Middel til flaadens udristning uyde uy ingen, uden at Meel, maldt saoch kød och andit sligdt forskaffis fraa sieland, skaane, bleging och smalandene, huilckit att bestille stadtholderen skall bliffue befhalid 2). Dog haabis, At landit derudi kommer oss tilhielp, ellers er ded oss aliene at bringe till ueye ganske umueligdt.

3. Slammenstrup er befhalid sit kuarther at taage y Iudtland 3).

4. Naar dii, som till lybek afferdigit er, kommer tilbage, saa uiil uii oss om Commerdens libertet erklere, før sligdt att gørre er dette riige icke uden faare 4).

s. 1005. Københaffn at proviantere uyde uy ingen middel uden dy samme, uy om flaaden forreslaagen haffuer.

6. Kan man dichtige officerer fiinde, huormed Riigit kan uerre tiendt, da kan dii antagis, dog at derris tractament icke allene gaar offuer Cronen, Och at der leggis nyde 1) ued, naar Ordinandtzen icke eptherkommis, Saaoch att uysse persohner neffniss, som dermed skall haffue inspection u[n]der en uiss straff.

7. Accisen skall affskaffis, huortill breffuen forferdigis 2).

Actum daalum den 5 Octohris Anno 1627.
Christian.

Udskrift: Riigenss Raad til hande.