Christian 4. BREV TIL: Danmarks Rigsråd FRA: Christian 4. (1627-10-29)

29. Oktbr. 1627.
Til Rigsraadet.

Kongen beklager de navnløse Angreb paa sig og lover dem, som have noget at klage paa hans Person, frit Lejde til at komme til sig og fremføre disse Klager. — Geh. Ark.

Wii haffuer for kordt tiid siiden Oss Elskelige Riigens Raad Demonstrerit, at, huessom vdi ludtland Nylligen passerit er, Icke huoss oss at haffue standen at Corrigere 1), Med huilcken Demonstration wy uell haffde forhaabtiss, enhuer skulle haffue uerrit fornøied och Contant.

Menss eptherdi aff vnderskedtlige Personer siiden allehande Discurs om samme landtz Ruin, worriss person anrørendis, vdsprengdt er 2), som oss att tollerere inted anstaar, Huorfor uy dem samdtlig, cuius ordinis, generis aut sexus dii och erre aff, estimerer for wredlige, som om uorriss person enten discurrerit, taalid, Skreffuid eller dichtid haffuer elleroch her epther ded gør, som dii os icke sielffuer tør siige eller enten schrifftlig eller mundtlig ued andre oss tør laade forstaa. Och paaded ingen sig s. 114skall haffue att beklaage, sig icke secker sligdt at kunde forrebringe, Saa giffuer uy hermed Paa uorris 1) kongeliige Ord alle dem, som derom nogit mundtlig eller skrifftlig uill proponere, y allemaade frii, secker geleiide till oss att draage och igen att repassere, naar ded dennom lyster.

Huilckit forbenente uy worriss Elskeliige Riigenss Raad at laade uyde inted haffuer kund forbiie gaa. Och erre dennom samdt och seer med kongelige gunst och naade Naadigst beuogen. Datum Daalum den 29 Octobris Anno 1627

Christian.

Udskrift: Danmarckiss Riigiss Raad tiil hande 2).