Christian 4. BREV TIL: Danmarks Rigsråd FRA: Christian 4. (1627-10-10)

10. Oktbr. 1627.
Til Rigsraadet.

Paa Grund af, at Staden Rostock har ladet Fjenden faa hans Søns Mobilier, har Kongen maattet forandre sin Beslutning om Frigivelsen at Stadens Handel og forlanger Raadets Betænkning om sin Holdning overfor den. – Geh. Ark.

Epthersom uy oss ymod Raadit stackid siiden erklerit haffuer, at uy Rostocker Øll 1) och samme Byess trafiche uille laade frii passere y landen, Saa kommer uy nu udi Erfharing, atti uorriss sønss mobilia 2) med huess huoss dennom udi foruaaring saat uaar fiinden haffuer ladit følge.

Huorfor uy imod uorriss forrige beuilling haffuer mat forandre uorris meening. Och er at formode, eptherdi dy sligdt at gørre dennom vnderstandit haffuer, at dy ochsaa med skiib och anden hielp fiinden gør hielp, huorfor uy Radtzenss betenekende uyl fornem [me], huad derudi uyder er at gørre 3). Valete. Datum Daalum den 10 Oct: Anno 1627.

Christian.

Udskrift: Danmarckiss Riigiss Raad til hande.