Christian 4. BREV TIL: Høg, Ove FRA: Christian 4. (1627-02-16)

16. Febr. 1627.
Til Ove Høg.

Der skal foretages forskjellige Afskedigelser og Indskrænkninger ved Hoffet. Peter Paynck skal sende Kongen nogle ElixiTer. Nogle Strenge til et Symfoni skulle sendes til Dalum og nogle Musikanter beordres til Odense og derfra paa Ellen Marsvins Anvisning til Dalum. — Geh. Ark.

I eierne, som tiil hoffue uaarer paa, saoch uyldskøtteren skall aduaaris, att ieg derris tieniste inted lenger end till Paaske begerer. Er der nogen yblandt, som tiener till att bruge for dyruochter, daa skall ded giffuis mig tilkende.

s. 56Hundene skall affskaffis. Saa mange deraff, Som Prindtzen begeerer, dii kan bliffue yndtill paaske, mens dy andre strax affskaffis. Peter Paii skall mig tilskicke endnu et foder med allehande Elixir aff dem, hand ferdig haffuer, och dem uell foruaare.

Strenge tilatt bruge paa Symphonied skaldtu epther huossliggendis Seddell sende till Daalum 1).

Den Luthenist 2) Saoch Iørgen behm, som singer, och den beste dreng ybland discantisterne skaldu befhaale att drage till Othense, och naar dennom tyd forresettis aff frue Ellen, skall dy uaare paa børnen 3). Drengen skall Spiisis paa klosterid.

Datum Daalum kloster den 16 Febrv: Anno 1627.
Christian.

Udskrift: Offi høg till hande.