Christian 4. BREV TIL: Friis, Christen FRA: Christian 4. (1627-10-25)

25. Oktbr. 1627.
Til Christian Friis.

Kongen sender ham nogle Punkter, som skulle proponeres Rigsraadet paa Antvorskov. I en mulig Aftale med Kongen af Sverig om Hjælp maa træffes nøje Bestemmelser om dennes Størrelse. Otto Pogwisch skal udspørges om Voldsgjerningerne i Jylland. — Geh. Ark.

Ieg sender dig heerhuoss dii Capita, som Riigens Raad nu til Ander: Skall proponeris 1), saauiit ieg dennom udi en haast haffuer kund komme dem yhue. Errindrer du dig fleere, som in hoc rerum statu fornøden Erre, daa kandt du sette dem derhuoss.

Bringer man kon: y Suerrig tilatt gørre oss nogen Assistens, Daa uiil hand uden thuiffuel paa andre tiider haffue liige saa megen aff oss ygen, Huorfor man sig haffuer uell at forrese, at tiiden, antallid aff Skiiben och folckit med andit sliigdt haffuiss y acht 2). Vale. Datum daalum den 25 Octo: Anno 1627.

Christian.

Menss Otthe Paauysk er tilstede, daa Skall hand om, huiss hannem om dii Iudtske exorbitantier beuyst er, adspørris och optegnis, eptherdi mueligdt, hand icke er tilstede, naar Paudessen kommer y retthe 3).

1. Dedsom Chan: och tage tot huos kon: y Suer: er befhalid att werbe, skall raadit forrelessis, huorpaa di dennom Rotunde skall erklere, huad dii meener derudi at uerre at forandre nødig.

s. 1102. Om nogen aff dii omliggende Potentater eller herrer skall om hielp och Assistens besøgis, och huem dertil skall brugis, saoch huad dennom, som sig till Assistens forstaa uiil, igen skall Loffuis.

3. Huorledis man ded med Søsteederne skall holde, eptherdi aff dennom ingen Seecker och endelig suaar er at foruente.

4. Contribution aff penning til landtzens Defention.

5. Contribution aff Viueris til flaaden.

6. Korn och anden Viueris inted att vdføre.

7. Aadelens og geiistlighedens tiiener att baage til flaaden liige ued Cronens tiener.

8. Huor der findis søfolck, som sig paa Aadelens eller geistlig godtz boesat haffuer, ochsaa vdtaagis.

Udskrift: Chanseleren H: Christian friiss tiill hande.