Christian 4. BREV TIL: Danmarks Rigsråd FRA: Christian 4. (1628-01-10)

10. Januar 1628.
Til Rigsraadet.

I Anledning af, at Henrik Rantzau er kommen som Sendebud fra Hertugen af Gottorp angaaende Freden, erklærer Kongen, at der ikke kan være Tale om noget Fredsmøde, med mindre Kejseren sender Fuldmagt. – Geh. Ark.

Epthersom ded udi nogle daage er saagdt heer udi byen, Hendrich Randtzow at uerre foruentendis, som haffde med sig capita pacificationis, der hand nu kom tiil oss 2), sagde uy til hannem oss at haffue fornommit bona nova, yded at heer sagdis hannem at føre friidden med sig, Suarede hand, sig for lycksalig att uerre at regne, om hand sligdt med sig førthe.

Der hand nu kam allene till oss, berettede hand, huorledis her: aff holstein aff hannem haffde begerit at holde an om et mode imellom Rügens Raad och dii holsteinske s. 138Raad, som om friidtzmiddelen kunde tractere, begerthe derhuos at uyde, om hand sliigdt motte proponere Riigens Raad. Suarede uy, at om sliggit mode waar inted at taale, nisi adsit plęnipotentia Cæsarea. Naar man uaar uyss paa samme plęnipotens, saa kam pu[n]cterne well fraam, Paa huilcke puncter Riigens Raad skulle nocksom sig paa uorriss uegne salediss erkleere, som ded kunde uerre forsuarligdt for gud y himmelen och werden, Huilckit uy Riigenss Raad haffuer udi en hast laadit forstaa 1). Valete. Aff køben: Slott den 10 Ianv: Anno 1628.

Christian.

Udskrift: Danmarckiss Riigiss Raad till hande.