Christian 4. BREV TIL: Danmarks Rigsråd FRA: Christian 4. (1627-11-04)

4. Novbr. 1627.
Til Rigsraadet.

Kongen sender det en fra Kongen af Sverig modtagen Skrivelse. Gesandterne til Sverig bør rejse snarest mulig. — Geh. Ark.

Wii tilskicker Eder heer huoss kon: y Suerrigiss Skriffuelse, huoraff y ha: ke: gode och wenlige Erbiidelsse erfaarer, Paa huilcken h: k: Skriffuelsse wy h: k: strax haffuer Suaarit och oss ymod h: k: ganske broderliigen betackit, Derhuoss h: k: Laadit forstaa, at uy uorris gesanther inden faa dage till h: k: uille afferdige, som h: k: om alting skulle contentere 1), Huorfor dii, som aff eder till h: k: at reisse forordnit erre, skall sig skiinde, att dy med ded første samme reisse anstille kunde.

Instructionem med huiss dertill hører haffuer Chanseleren Oss Elskeliige H: Christian friis huoss sig 2), saatt uy inted ued at mangle till samme reissis fornødenhed. s. 117Befhalendis Eder hermed den gode gud y uold, forbliffuendis eder samdt och sehr med all kon: gunst och Naade uell beuogen. Aff daalum den 4 No: Anno 1627.

Christian.

Udskrift: Danmarckiss Riigiss Raad tiil hande.