Christian 4. BREV TIL: Danmarks Rigsråd FRA: Christian 4. (1631-01-05)

5. Januar 1631.
Til Rigsraadet.

Grunden til dets Sammenkaldelse er Kongens Plan om Anlæg af en Fæstning til Sikring af Jylland, hvorom dets Betænkning forlanges. — Geh. Ark.

At uy Riigenss Raad paa denne tiid til oss haffuer ladid kalle 1), Er Aarsagen yblandt andiid denne, At uy for dette konnigrigiss forseckering Skyld Erachter Radeligdt at uerre at legge nogle forter och skandtzer, Huorued Iutland kunde uerre forseckeriid for yndfall pa den syde ymod tyssland 2).

Och Eptherdi uy uorriss mening derom Riigenss Maarss 3) s. 318Schrifftlich haffuer ladid forsta, Saa skall Riigenss Raad den ygennomse Och oss derriss betenckende derom lade forstaa, Sasom dy ded for oss, derriss federne land Och Posteriteten achter at forsuare.

Københaffuen den 5 Ianu: Anno 1631.
Christian.