Christian 4. BREV TIL: Friis, Christen FRA: Christian 4. (1627-11-04)

4. Novbr. 1627.
Til Christian Friis.

Kongen erklærer sig i Anne Lykkes Sag villig til at underkaste sig den Kjendelse, som forskjellige fremmede Universiteter maatte fælde; han ytrer sig misfornøjet med den nuværende Landsdommer i Fyn og vil have Hans Oldeland til hans Efterfølger. — Geh. Ark.

Ieg skreff dig for faa dage til, at dii personer, Raadit om skreff, inted til Ander: kunde møde for tydsens kordthedtz skyld. Saa endog ieg udi en hast mig icke kunde besinde, at ded for grabouss 3) och dy andris skiild inted sked uaar.

s. 115Sa endog ieg nocksom gud y himmelens retferdige straff fornommid haffuer offuer en stor deel aff Anne lyckis 1) forsuar ymod mig. Saa achter ieg dog inted at dreie mig fraa retten. Mens eptherdi vdi denne besuerlige tiid Domssmenden y samme sag besuerligdt kan bliffue sanckid, ysønderlighed menss man inted ued, huor Iffuer Iul 2) er at finde, lens lull ickeheller kan y denne tiid drage aff Riigid 3), Huorfor mig for begge parterss skild best synis, at sagen forskickis paa vnderskedtlige Vniversiteter, med huiss affsicht begge partiierne sig skulle laade nøie. For myn persohn uyll ieg hermed mig haffue dertil obligerit, Offuer huilcken modum prosedendi yngen Erlig sig besuere kan, eptherdi den er Legitimus wden wyld och in tota Christianitate in rebus arduis brugelig.

Ieg haffuer Ledt baade op och needer om en til landtzdommer heer y landit och fiinder ingen bedre end hans Oldeland, som forreslagen er, huorfor ieg hannem ochsaa dertil tage uill. Denne haffuer endnu icke leffuerid dommen fraa sig offuer den troldeeuell 4). Ieg tencker, att den bliffuer Skreffuen pa den maanehr, som Augustus 5) s. 116pleier att skriffue dy Ryske breffue. Vale. Datum Daalum den 4 No: Anno 1627.

Christian.

Udskrift: Chanseleren H: Chriistian friiss tiil hande.