Claussen, Sophus Sophus Claussens lyrik Bd. 1: Naturbørn

I · MANUSKRIPT- OG TEKSTBESKRIVELSE

1. Manuskripterne

Hovedparten af Sophus Claussens papirer blev i 1934 overdraget Det kgl. Bibliotek af forfatterens enke Inger Claussen (død 1972). Samlingen er registreret i Katalog over danske og norske Digteres Originalmanuskripter i Det kongelige Bibliotek I, v. Lauritz Nielsen (1941) p. 72-76 - og fordeler sig således:

1. Digte: NkS 3633, 4°, I-IV
NkS 2172, 2°, I-II
2. Dramatiske arbejder: NkS 2173, 2°
3. Romaner og Noveller: NkS 3634, 4°, I-V
NkS 2174, 2°, I-II
4. Essaysamlinger: NkS 2175, 2°, I-II
5. Avis- og tidsskriftartikler: NkS 3635, 4°, I-III
NkS 2176, 2°
6. Oversættelser til fransk og fra fransk og tysk: NkS 2177, 2°
NkS 2293, 2° (ej hos Lauritz Nielsen)

Afgørende for denne udgave er selvfølgelig først og fremmest Digte og Oversættelser, men da de øvrige samlinger undertiden rummer lyriske optegnelser - samt kommentarer hertil - nævnes de her, også for at give et indtryk af materialets omfang. Samlingerne rummer udkast og renskrifter til den trykte som utrykte produktion, trykmanuskripter, korrekturtryk, afskrifter samt enkelt- og særtryk. For Digtes og franske og tyske Oversættelsers vedkommende drejer det sig om 1992 blade (for Digtes vedkommende pagineret) - for den øvrige samling 16 om godt 6000 blade. Hertil kommer lyrik og prosa i andre samlinger (106 blade) samt tre store samlinger:

7. Personalia og scrapbøger m. m.: NkS 2732, 2°, I-IV
(ej hos Lauritz Nielsen)
8. Breve til Sophus Claussen: NkS 2173, 2°
9. [Diverse]: Acc. 1981/143
(ej hos Lauritz Nielsen)

Diverse dækker den større samling papirer, som blev overdraget biblioteket i 1981 af arkitekt Sophus Frandsen maa. Samlingen rummer:

A. Manuskripter m. m.

B. Korrespondance fra SC 12 kapsler

C. Korrespondance til SC 12 kapsler

D. Udklip, særtryk m. m.

E. Dokumenter

F. Diverse (primært breve ml. SC's forældre)

Materialet er endnu ikke færdigregistreret, så udgaven refererer til accessionsnummeret samt bogstav. I Addenda, bind IX vil det blive nærmere karakteriseret efter aftale med Håndskriftafdelingen på Det kgl. Bibliotek. 7, 8 og 9 er ikke optalt, men sammenlagt drejer det sig skønsmæssigt om 5300 blade.

Den sidste, mest omfangsrige og nok mest interessante samling er SC's notesbøger:

10. Optegnelses- og skitsebøger 1884-1931: NkS 1340, 8°, I-XVIII

Denne samling, der indtil 1981 har været utilgængelig, jf. dog s. 9, er nyredigeret i forhold til Lauritz Nielsen. Den består af 109 mindre bøger, hvoraf de 15 første er udaterede, mens resten er ordnet kronologisk. De er ikke paginerede.

17

Udeladt er

a. en række lejlighedsdigte (bryllupssange, kantater, polemiske viser m.m.). Dog er medtaget digte, der skønnes at have en mere speciel litterær eller biografisk interesse, jf. i øvrigt bind IX.

b. utrykte renskrifter fra perioden 1882-87, jf. efterskriften til Na.

18

Sammenfattende drejer det sig for 1-9's vedkommende om ca. 13.400 blade, der er gennemgået i grader fra tilstræbt største nøjagtighed til gennembladning. Hertil kommer gennemlæsning og brug af notesbøgerne.

Breve fra SC er inddraget, hvor de har kunnet lokaliseres eller hvor det skønsmæssigt har været relevant. En stor del er tilsyneladende gået tabt eller ikke indkommet til Det kgl. Bibliotek. Det væsentligste savn gælder her brevene til Johs. Jørgensen. Kopier af brevene til Edith og Helge Rode er udlånt af forfatteren, operasanger Frans Lasson med tilladelse af skuespiller ved Det kgl. Teater Ebbe Rode. Lån af øvrige manuskripter er anført på stedet. Breve til SC er ligeledes i videst muligt omfang inddraget i kommentaren, heriblandt breve, der befinder sig i familiens eje.

Endelig er SC's journalistik, som man kun får et fragmentarisk indtryk af fra det her nævnte materiale, benyttet, hvor den - igen skønsmæssigt - har kunnet bidrage til at oplyse eller uddybe vanskelige eller dunkle steder i teksten. Et udvidet manuskript til HT (NkS 2736, 2°), suppleret ved hjælp af gængse bibliografiske hjælpemidler, samt et kartotek samlet af adjunkt Lise Brinch Petersen, har været vejviser på dette område. Dette materiale er indgået i Tom Engelbrecht og René Herrings bibliografi.

2. Teksten

Udgaven omfatter SC's samlede, trykte lyrik (bind I-VII) samt oversættelser af lyrik (bind VIII). Hertil kommer et bind Utrykte digte. Andre digte (IX), der består af:

a. utrykte digte. Et udvalg fra notesbøgerne samt samlingerne på Det kgl. Bibliotek.

b. digte, ikke tidligere trykt i bogform. Et udvalg fra aviser, tidsskrifter, kalendere m. m.

c. digte, kun trykt i antologierne EoF og DS samt i prosaværkerne.