Claussen, Sophus Sophus Claussens lyrik Bd. 1: Naturbørn

1. Manuskripter

På grund af det håndskrevne materiales overordentlige omfang har det været nødvendigt at anvende et skøn ved behandlingen af varianter til digtene. Disse er først og fremmest udvalgt efter indholdskriterier. SC er alt for ofte blevet anklaget for uforståelighed, valg af varianter skulle derfor gerne vise, hvor omhyggeligt han gennem hele sit liv arbejdede med det sproglige udtryk, ligesom varianterne forhåbentlig vil bidrage til at støtte tolkningen. I anden række belyser de selvfølgelig digtets genesis.

Princippet har følgende konsekvenser for variantapparatet: Ændringer i interpunktion, ortografi, typografi (f. eks. kursiveringer), morfologi, syntaks er normalt ikke optegnet. Hvor denne regel er brudt, er det fordi ændringer på dette område kan have indflydelse på tolkningen af digtet. Det er f. eks. afgørende, om SC skriver det ene eller det Ene, Gudens Hænder eller Guders Hænder, ligesom en understregning (af SC tænkt som en kursivering) naturligvis kan markere f. eks. betydningen af et nøgleord: (...) hvem er jeg? Synonymer og andre mindre ændringer, der skønnes uvæsentlige for forståelsen af digtet, er ligeledes udeladt.

Det subjektive aspekt i forbindelse med ovennævnte princip har jeg imidlertid tilstræbt at opveje ved at oplyse om alle de steder i samlingerne, hvor udkast, fragmenter og renskrifter befinder sig, således at man kan opfatte henvisningerne hertil som en forhåbentlig pålidelig vejviser i det tilsyneladende uoverskueligt store materiale. Det vil således ad denne vej være muligt at kontrollere og - om ønskeligt - at komplettere teksten ned til dens mindste ytring. Ulæselige overstregninger eller rettelser er kun noteret i få tilfælde - igen når de skønnes 20 at have indholdsmæssig betydning, og det kunne tænkes, at andre end udgiveren kunne tyde disse steder.

Med hensyn til den mere tekniske behandling af manuskripterne henvises til forkortelseslisten. SC's tekst er trykt med kursiv, og understregninger er overalt kun hans egne; de er markeret med brødskrift, men hvor dette princip kan misfor ståes er teksten trykt med spatieret kursiv. Inkonsekvenser i ortografi, forskrevne ord og speciel interpunktion er bibeholdt, men hvor det for forståelsens skyld er nødvendigt, er ændring i stavemåden eller tilføjelse af et tegn angivet i en skarp parentes. Hvor SC har glemt at fuldføre en parentes eller et citationstegn, tilføjes det manglende tegn uden videre. Dobbeltskrivning af et ord i notesbøgerne er ikke markeret.

Varianter er angivet på følgende måde: Først noteres 1. udgavens (afsnits-), strofe- og linienr., kolon samt ordlyd, dernæst markerer tegnet <, at ordlyden er rettet fra et eller flere i renskriften herfra afvigende udtryk, indtil grundformen fremkommer. Hvis en hel verslinie er ændret, citeres denne ikke for førstetrykkets vedkommende. Renskrifterne - undtagelsesvis udførlige udkast - og avis- og tidsskrifttryk er betegnet med store bogstaver (A, B, C osv.), og rækkefølgen markerer digtets kronologiske tilblivelse.