Claussen, Sophus Sophus Claussens lyrik Bd. 1: Naturbørn

II: Bøger om Sophus Claussen

SC-Ms Sophus Claussen-Manuskripter. Udgivet for Det dan ske Sprog- og Litteraturselskab af Ernst Frandsen (1941).

EF Ernst Frandsen: Sophus Claussen I-II (1950).

191

HA Harry Andersen: Studier i Sophus Claussens lyrik, i Københavns Universitets Festskrift November 1967 (1967).

GM Gunnar Modvig: Eros, kunst og socialitet. En analyse af de erotiske hovedmotivers udvikling i Sophus Claussens forfatterskab (1974).

EAN Erik A. Nielsen: Ideologihistorie III. Modernismen i dansk lyrik 1870-1970 (1976).

BHJ Bo Hakon Jørgensen: Maskinen, det heroiske og det gotiske - om Johs. V. Jensen, Sophus Claussen og århundredskiftet (1977).

FL Frans Lasson: Fra Ekbátana til Klareboderne. En brev bog om Sophus Claussen og hans forlæggere. Gylden dals Julebog 1981 (1981).

E&H Tom Engelbrecht og René Herring: Sophus Claussen. En bibliografi 1882-1981. Med et indledende essay af Thorkild Bjørnvig (1982). Et efterfølgende tal henviser til indførselsnr. Værket medtager anmeldelser af selvstændige værker af SC.

Øvrig benyttet litteratur er anført på stedet, bl. a. i form af et omfattende udvalg af henvisninger til litteraturen om SC, der dog i mindre grad tager hensyn til tiden før 1950, da EF I-II i stor udstrækning overflødiggør dette. Her henvises til gængse bibliografiske hjælpemidler, først og fremmest Dansk skønlitterært forfatterleksikon 1900-1950, I (1959).

Anmærkning: Ernst Frandsens monografi er grundlæggende for al Claussen-forskning. EF har haft adgang til så godt som alt det materiale, der nu befinder sig på Det kgl. Bibliotek eller i familiens eje, og udgaven her henviser da også direkte til EF (men med angivelse af tilhørssted i samlingerne og andre steder), når det gælder citater fra papirerne, som også findes hos ham. Er de beskåret, er de i en række tilfælde suppleret - og er der afgørende fejllæsninger, er citatet bragt i fuld udstrækning (f. eks.: EF II 8: Seinens Mur, hvor der skal læses Sienas Mur, 192Pi II Valfart). Med hensyn til EF's kronologi over digterens affattelsestidspunkt er denne i en del tilfælde revideret eller suppleret, uden at der dog gøres opmærksom på eventuelle forskelle (f. eks. er Høvdingdød, HV VII fra 1915 og således ikke hans egentlige Svanesang (...) vistnok fra 1929 (EF II 247)). Dato og årstal i parentes efter digttitel følger i enkelte tilfælde EF's datering, når det ikke har været muligt at verificere tidspunkterne. Ellers fremgår affattelsestidspunktet af redegørelsen for rækkefølgen af udførlige udkast og renskrifter. Udgaven refererer ikke til EF's udførlige værk- og digtregister, da en sådan henvisning ville blive for omfattende. Sider af digterens liv og digtning, som EF af forskellige grunde (f. eks. familiære) har forbigået eller skænket mindre opmærksomhed, er - når det er skønnet rimeligt - søgt belyst på mere dækkende måde.