Der er i hvert Bind af denne Mindeudgave gjort Rede for, efter hvilken tidligere Udgave de enkelte Værker er trykte. Bang var i sin Ortografi meget usikker og meget vekslende. I denne første samlede Udgave af hans Værker er der tilstræbt en vis Ensartethed. Men Udgaven gør ikke Fordring paa at være filologisk gennemført og korrekt.

Hist og her er der gjort uvæsentlige Stilændringer. De overskrider dog aldrig Grænsen for det, Bang selv altid tillod, naar jeg - hvad Tilfældet var ved næsten alle hans senere Bøger - besørgede en sidste Korrektur for ham.

24. Novbr. 1912.

Peter Nansen.