Wessel, Johan Herman J.H. Wessels Samlede Digte

Side 163, Linie 5 f. n.

» Ved salig Rasmus Langeland.«

Rasmus Langeland, Borger og Kjøbmand i Korsør, født 1712, død den 22de August 1780, var i Frederik den Femtes Dage og længe derefter en af Landets anseeteste Kjøbstadsborgere, der ved sin Driftighed bragte Byen Korsør i stort Opsving. Hans Bedstefader var langelandsk Bonde, hans Fader Smaahandler i Korsør; han selv førte en stor og udbredt Handel, byggede mange Huse i Korsør (deriblandt den store grundmurede Gaard, hvori han, og efter ham hans Datter, den bekjendte Mad. Bagger, drev Gjæstgiveri), eiede store Skibe og en Part af Færgeløbet med de bedst udhalede Smakker, oprettede den 4de Marts 1768 et grønlandsk »Robbenslager-Compagni« med tilhørende Trankogeri paa Actier, og kjøbte den 8de Juni 1764 paa Auction [endeel Grunde af] Korsørs Fæstning, som han atter den 27de Juli 1775 solgte til Kongen. Som loyal dansk Mand og ivrig Korsørianer greb den rige Borger ofte Lejligheden til at hylde Medlemmer af Kongehuset, der kom til Korsør, med pragtfulde Optog, een Gang, den 1ste November 1766, med et ret vakkert Digt, trykt i Sorøe 1766, 4to (findes paa Kongens Bibliothek).

(Vidtløftigere Efterretninger om Rasmus Langeland kunne findes i General-Postdirectionens samt i Krigsministeriets Archiver; jvf. ogsaa: Indbydelse, Privilegium og Convention etc. af Rasmus Langeland, Sorøe 1768, Folio; Schous * 206 Forordninger, V, 1822, Side 62; Memoiren der Frau von Lan., geb. v. Burgwedel, Kopenhagen 1813, og Datidens Dagblade).