Aarestrup, Emil Udvalgte digte

17. Udvalgt bibliografi

Emil Aarestrups Breve til Christian Petersen. Udg. af Morten Borup, Kbh. 1957

Vilhelm Andersen: Illustreret dansk Litteraturhistorie, bd. 3, Kbh. 1924

Søren Baggesen: »Eros og død: Emil Aarestrup«, i: Dansk litteraturhistorie, bd. 5, Kbh. 1984

Søren Baggesen: »Stedet som scene og trope i Emil Aarestrups Erotiske Situationer«, i: Ny Poetik, nr. 3, 1994

Søren Baggesen: »Om Emil Aarestrup«, i: Seks sonderinger i den panerotiske linje i dansk lyrik, Odense 1997

Fanny Barüel: »Emil Aarestrup: Tidlig Skilsmisse«, i: Danske Studier, Kbh. 1917

Paul Bourget: Essais de psychologie contemporaine, Paris 1993 (1883)

Georg Brandes: »Emil Aarestrup«, i: Udvalgte skrifter, bd. 2, udg. af Sven Møller Kristensen, Kbh. 1984

Hans Brix: »En Middag«, i: Fagre Ord, Kbh. 1963 (1908)

Hans Brix: Emil Aarestrup, bd. 1-2, Kbh. 1952

Jørgen Fafner: Strofer og strofebygning, bd. l, Kbh. 1964 288 Jørgen Fafner: Digt og form. Klassisk og moderne verslære, Kbh. 1989

Jørgen Fafner: Dansk vershistorie, bd. l, Kbh. 1994

Oluf Friis: »Indledning«, i: Emil Aarestrup: Digte, Kbh. 1962 (1918)

Flemming Harrits: Digtning og læsning, Århus 1990

Søren Kierkegaard: Enten-Eller, Første del, Kbh. 1997 (1843)

Erik Lunding: »Biedermeier og romantismen«, i: Kritik nr. 7, 1968

P. L. Møller: »Emil Aarestrup: Digte 1838«, i: Kritiske Skizzer fra Aarene

1840-47, udg. af Hans Hertel, Kbh. 1971 (1847)

Marianne Odgaard: Kunst på kunst. Analyser af Emil Aarestrups lyrik. Speciale ved Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet, 1997

Jørgen Sonne: »EA, Digter - her-nu«, i: De purunge gamle. Klassikere og kommentarer, Kbh. 1995a

Jørgen Sonne: »I rimets hvidskende egne«, i: Kritik nr. 116, 1995b

Jørgen Sonne: »Trolddom og lange skygger. Om opbygning og virkning i lyrik. Til tre plus tre Digte af Emil Årestrup«, i: Dansk noter, nr. l, 1995c

Frederik Stjernfelt: »Emaljens mørke hieroglypher. Emil Aarestrup: Digte«, i: Povl Schmidt o.a. (red.): Læsninger i dansk litteratur, bd. 2, Odense

1998

Ralph-Rainer Wuthenow: »Der europäische Åsthetizismus«, i: Hans Joachim Piechotta (red.): Die literarische Moderne in Europa, Opladen 1994

Keld Zeruneith: Den frigjorte. Emil Aarestrup i digtning og samtid. En biografi, Kbh. 1981

NOTE (jf. s. 270f.)

Schack Staffeldt: »Indvielsen«: »Jeg sad paa Pynten ved Sundets Bred, / Himlene smilte, / Og saae med Længsel i Dybet ned, / Bølgerne hvilte, / Da hælded' Solen til Havets Bryst / Og rundtom rødnede Luft og Kyst. // Og brat fra Skyerne Strengeleeg / Anelsen vakte, / I Aftenrøde Musen nedsteeg, / Harpen mig rakte, / Og raskt et brændende Kys mig gav, / Nedsynkende i det luende Hav. // Da rundt en anden Natur der blev, / Vindene talte; / Fra Skyer, som blege for Maanen hendrev, / Aanderne kaldte, / Et Hierte slog varmt og kiærligt i Alt, / I Alt mig vinked' min egen Gestalt.// Dog blev fra nu for Tanke og Trang / Jorden et Fængsel; / Vel lindrer ved Anelse, Drøm og Sang / Hiertet sin Længsel, / Dog brænder mig Kysset jeg kiender ei Fred / Førend jeg drager Himlene ned!« 289 Charles Baudelaire: »Forbindelser«: »Naturen er et tempel, hvor levende støtter / lader nu og da udstrømme uklare ord; / mennesket går dér gennem symbolernes flor, / storskoven, som over ham øjnene flytter. // Som langeligt ekko i fjern sammenblanden / i et mulm og et dyb, der forener sig her, / uhyre som natten og som klarhedens skær, / svarer dufte og farver og lyde hinanden. // Der er dufte, friske som børnenes hud, / blide som oboer, svaltgrønne som enge, / - og andre, fordærvet triumferende, slår ud // med al uendeligheds higende ringe, / som parfumers registre og røgelsesdans, / og besynger henrykkelsen af ånd og sans.« (De første moderne. Udvalg, redigering og gengivelser: Jørgen Sonne (1983))