Aarestrup, Emil Udvalgte digte

Digte efter 1838

Den Sovende

Trykt første gang i Gæa, 1846.

213

Huld(e): skøn, yndig. - Ordenssmykke: orden, der bæres fx i en kæde om halsen.

Drømmen

Datering: 1837.

214

(Kjortel)bræm: kant, bort. - Glavind: lanse, spyd, evt. sværd. - Judith: i den apokryfe (dvs. af kirken ikke anerkendte) Judiths Bog i GT 316 belejrer Nebukadnesers feltherre Holofernes Judiths by Betulia. Judith vinder hans fortrolighed og hugger hovedet af ham med hans sværd, hvorefter hendes folk med held angriber lejren.

Kjære Ven! Jeg har faaet en Maneer ...

Digtformen er en makame, se n.t.s. 192.

215

Kjære Ven: Christian Petersen, urtekræmmer og Aarestrups livline til København. - Maneer: måde, vane. - snart: her nok: hurtigt. - rart: på en usædvanlig måde; også: behageligt. - Art: måde. - det, der kommer fra Pressen: Digte udkom midt i december 1837, jf. rimbrevets datering. - maltraiteres: behandles dårligt. - Maculatur: kasseret papir, ofte anvendt til indpakning. - approberes: godkendes. - Sprætninger: springende, hoppende bevægelser. - Sprutninger: udladninger. - recommandere: anbefale. - L'hombre(bordet): kortspil. - Beskupperne: bedragerne. - Winther, Christian: se n.t.s. 80. - Raphael (1483-1520): ital. renæssancemaler og -arkitekt; hovedværker: freskerne i Vatikanet, og en række Madonna-billeder, herunder »Den sixtinske Madonna«, som Aarestrup kan have set i Dresden.

216

Skammel: fodskammel, hørende til Guds trone.

Tilegnelse

Grundformen dateret 1837.

216

Allehaande: et krydderi.- Concha: se n.t.s. 101.

Yndig er Ourebygaard i Sommerens blussende Skjønhed ... Datering: 1839.

Versemålet er et elegisk distichon, se n.t.s. 156.

217

Ourebygaard: idag: Orebygård; baron Rosenørn-Lehns herregård på Lolland, hvor Aarestrup gjorde besøg de elleve år, han boede og praktiserede i Sakskøbing. - ikjølende Skygger: evt. allusion til Johannes Ewalds (da. digter, 1743-81) »Rungsteds Lyksaligheder. En Ode« (1775), 1. vers. - glimrende: her prægtige. - Flor: en stor mængde blomster. - opklækket: næret.

218

Vraa: se n.t.s. 38. - Flora(s): if. gr. og rom. mytologi blomstergudinde. - lønlig: hemmelig. - Bram: bralrende tale.

Min Ven - Christian Petersen ...

218

Christian Petersen (se n.t.s. 215) har på vegne af skuespillerparret N. P. og Anna Nielsen bedt Aarestrup om at skrive et digt til deres aftenunderholdning. - heden og deden: hid og did, frem og tilbage. - 317Klinten fra Hveden: jf. Matt. 13,24-30 (ældre bibeloversættelse). - puslede Kammen: måske ryste el. rode op i strittende hår. - den belgiske Bank, falleerte: gik bankerot: det belgiske bankvæsen var indtil 1849 i en notorisk elendig forfatning. - naar Tid forlenes: med tiden, egl. når der gives tid. - Vexelbefaling(en):krav om indfrielse af gældsbrev. - immer: altid.

219

Hørige: lydige. - Anpasse(nde): sandsynligvis: tilpasse. - Bravoombeltende: som fremkalder bifald. - Mellemstykke: mellemkød. - Prakker: tigger. - Urteboden: købmandsbutikken. - Nydelsesforvoldningen: det, der (i ironisk forstand) forvolder, dvs. er årsag til nydelse. - Hundreddalersedlerne: daleren konverteredes i 1875 til 2 kr.

Kjøbenhavnske Minder

If. Friis fra 1839.

220

Bastioner: fæstningsværker. - Marmorkirke: Frederikskirken: påbegyndt 1749, færdiggjort 1894, lå i den mellemliggende periode mere og mere hen som ruin. - musgroet: mosbegroet. - Hallandsaas: det nuværende Kongens Nytorv. - Kongen: formentlig Christian VII (konge 1766-1808); måske Frederik VI (konge 1808-39). - Gammelholm: del af Bremerholm (hvis anden del, Nyholm, var dannet ved opfyldning), tidl. en holm i sundet ml. Amager og København, adskilt herfra af et sejlløb, »Dybet«, jf. den nuv. Dybensgade. Her og på Nyholm lå flåden og skibsbyggerierne. - den danske Flaade (...) raadne op: i årene efter Københavns bombardement 1807 udvidedes flåden og dens anlæg på Holmen betragteligt. Bemærkningen kan gå på det nyttesløse heri.

221

Buegang: buegange af espaliers i den egentlige lysthave i Kongens Have. - Herkules med Løven: Det første af Herkules' (gr. Herakles) 12 arbejder (se n.t.s. 203) er hans kamp mod den nemeiske løve, som han kvalte. Statuen står i den såkaldte Herkulespavillon i Kongens Have. - Pfenighausen: på den tid et populært lejebibliotek startet af boghandler Venninghausen. - Koronato: K. den Frygtelige, Overhoved for Banditerne i Venedig: en Røverhistorie, oversat i 1803. - fidtet: fedtet. - Charlottenborg (...) Gibsopfyldt (...) Laokoon: Charlottenborg slot har siden slutningen af 1700-tallet huset Kunstakademiet, der bl.a. har benyttet det til udstillinger. Bygningen har muligvis i begyndelsen af 1800-tallet rummet en afstøbning af det hellenistiske kunstværk Laokoongruppen fra ca. 100 f.Kr. Værket, som menes udført af de rhodiske billedhuggere Athanodoros, Agesandros og Polydoros, ses i Vatikanets samlinger og er en fremstilling 318 af Laokoon og hans to sønner, der kvæles af to slanger. Beretningen om L. findes i Vergils (rom. digter, 70-19 f.Kr.) Æneiden 2,201-233. L. blev fremhævet af den ty. forfatter og kritiker G. E. Lessing (1729-81) som det bedste af de fra oldtiden bevarede kunstværker. - Theatret(s): Det Kongelige Teater, opført 1748, afløst 1874 af den nuværende teaterbygning på Kongens Nytorv. - Hospitalet(s): Frederiks Hospital (opført 1752) i Bredgade, hvor Aarestrups far døde af skørbug i 1808; nu Kunstindustrimuseet og Medicinsk-historisk Museum. - Dyvelsdræk: gummiharpiks, der benyttedes i lægevidenskaben. - Bæredør(en): båre, her vel til transport af syge og døde. - Janitscharmusik ved Vagten: musik med slaginstrumenter, her formentlig livgarden.

222

Glut: her barn. - Høresal(ens): auditorium. - Holger Danskes Briller: to nu forsvundne småsøer ved Nørrefælled. - Kongens Livcorps: et studenterkorps. - Gjødvad: J. F. Giødwad (1811-91), som 1837-39 var ansvarlig redaktør for Kjøbenhavnsposten (1827-56 og 1858-59), liberalismens ældste organ i dagspressen; bladet blev jævnligt beslaglagt. - Vunde(r): sår. - Stambog: bog, hvor venner skriver deres navn og evt. en hilsen el. et vers.

Kom, Gudsengel, stille Død ...

Datering: 1839.

223

Taarepil(e): grædepil brugt på gravsteder. - Tornekrandsen: jf. Matt. 27,27-31 og Mark. 15,16-20. - Bægret: jf. Matt. 26,42, Mark. 14,36 og Luk. 22,42. Måske også allusion til Sokrates, som af athenienserne blev dømt til at drikke en dødbringende gift.

Til Kritikerne -

Datering: 1839.

224

Tivoli: Tivoli i København åbnedes først i 1843; men der fandtes forlystelsesparker af samme navn i bl.a. Paris, Berlin og Wien. - Apollo: se n.t.s. 159.

Paa en Dag, der er bestemt til Lykønskninger og Foræringer ... Ms. har overskriften »Til Baronesse Rosenørn-Lehn, den 1ste Jan. 1840.« Rosenørn-Lehn: se n.t.s. 217, Ourebygaard.

Digtformen er en makame, se n.t.s. 192.

225

Tordenkile: if. gr. mytologi emblem på Zeus' magt. - Apollos Pile: se 319 n.t.s. 159. A.s pile siges at bringe en hurtig og blid død. - udfundet: her nok: fundet på. - omdisputeret: stridt om. - fattes: mangler.

Jeg føler Venskab for det Gamle ...

Datering: 1840.

Er Du en Christen? - spurgte du mig nylig ...

If. Friis fra 1838.

226

Hvadeller: eller. - Glut: barn el. ung pige. - Distinction(en): skelnen, forskel. - fast: næsten.

227

tvende: to. - catholske(e): her også i betydningen almindelig; evt. konnotation til forvirret, forstyrret.

Med Roser og Ranunkler

Datering: 1844.

O hvor smukt dette Landskabs Form i sit dæmrende Mørke ...

Datering: 1844.

Versemålet veksler mellem hexameter (se n.t.s. 151) og distichon (se n.t.s. 156).

228

Rørdrum(mens): se n.t.s. 90. - Haugen(s): haven. - Heliotrop (ens): lat. solvendt, tropisk-subtropisk prydplante med vanilleagtig duft; sårlægende.

Her rasler Skoven og her suser Sivet ...

Grundformen dateret 1848.

229

Faun(en): satyr, se n.t.s. 25. - Nymphe(n): se n.t.s. 9. - ikkun: kun. - Leda (...) Svanen: se n.t.s. 201.

Naar jeg i Eenrum færdes ...

Datering: 1850.

230

vanker: vandrer. - Psychevingen: se n.t.s. 128. - Dantes Beatrice: fortælleren i Dante Alighieri (ital. digter, 1265-1321): La Divina Commedia (ca. 1307-20, da. Den guddommelige komedie,) møder i værkets 3. del sin ungdoms elskede B. ved porten til Paradis; herfra fører hun ham til den højeste salighed. - Fordulgt: forhekset; også skjult.

Man har Sagn om Borgtapeter ...

Datering: 1851.

SS gengiver fire versioner af digtet, her er den tredje valgt. Forlægget er 320 Heinrich Heines (se n.t.s. 158) »Geoffroy Rudèl und Melisande von Tripoli« (Romanzero, 1851), som Aarestrup har oversat, jf. SS bd. 5, s. 150-152.

231

Cabinet(tet): lille værelse. - Atlas (slæbet): atlask: se n.t.s. 100.

232

Billedværker: billedudsmykning, billedkunst; evt. konnotation til skin, noget, der kun er billede. - Sympathie(rs): gensidig, ofte skjult forbindelse i naturen (jf. n.t.s. 175); også fornemmelse af at stemme overens med en anden. - Larve: genfærd, spøgelse; også forstillelse; også første livsstadie hos insekter. - a rivederla: ital. arrivederla: høflighedsform af på gensyn.

Du var henrivende paa Børneballet ...

Grundformen er dateret 1852.

233

myrtevundne: se n.t.s. 141. - Lilie(ns): symbol på renhed, jomfruelighed. - Muse: se n.t.s. 49.

Min elskte Viv ...

Datering: 1852.

233

mit Kiv: vedvarende, heftig strid. - da øines vi: så ses vi. - Hjulenes drivende Fart: der er tale om en hjuldamper. - Huld(e): skøn, yndig.

234

Emilie: Aarestrups datter.