Det ulykkelige Udlæg, som skeete uden Dom og Execution Natten imellem den 17 og 18 Januarii paa de 56 Ponse-Contoirer og Ølkippere, samt Betienternes Ubarmhiertighed imod det smukke Kiøn, som giorde Forretningen.

Det ulykkelige Udlæg, som skeete uden Dom og Execution Natten imellem den 17 og 18 Januarii paa de 56 Ponse-Kontoirer og Ølkippere, samt Betienternes

Ubarmhiertighed imod det smukke Kiøn, som giorde Forretningen.

Kiøbenhavn, 1772.

Trykt og findes tilkiøbs hos Joh. Rud. Thiele boende i stors Helligeiststrædet.

2
3

No. 1.

Udlagt paa Hr. Babels Contoir en Deel Sølv Lysestager med halv udbrændte Lys; en dito Themaskine med halvkogt Vand, som stod paa Ilden, 12 Par Thekopper tegnet med alle Slags engelske Skøger, 12 Par The dito med Grevens Vaaben, og en Kløystersprøite, hans Søgere, en stor Glas Lysekrone i tusinde Stykker, en Plydses Kanapee uden Sæde til at strække sig paa, et forgyldt Consulbord uden Been, en Deel

4

4. prægtige Kabinetstykker, som forestillede alle hans bestemte Mameseller, en Deel i denne Sommer brugte Bassetkort, som har kostet mangens Velfærd, en proper Underofficeer Hesselkiep, som Har danset paa mangen Soldater-Ryg i forrige Tider, en Deel kouleurte Lamper lidt beskadiget, saa de ei kan bruges i Kongens Have til Sommer; da ovenmeldte ikke kan strække til at betale med, har man borttaget Vinduer og Dørre, samt Kakkelovner og Betræk.

No. 2.

Udlagt hos Stine Pies og fynske Jochum deres fælles Boe, tilhørende ude i Dybensgade, en Bolle fuld af varm Pons, samt Kiselinkens Sang over Ponsen, smager allerbest hos de smukke Horer, en Skindpung med en Deel Pieser fra gamle Tider, en dito med fynske Rixorter, som nyelig vare fortiente, et prægtigt Sæt med stive Pølser, to og en halv meget fine Særker, større udskaarne over Patterne, og noget tyndt slidt for paa, Madamens-Uhr, som Matroserne rev af hende, for at see hvad Klokken var, en Kane og Hest, som blev solgt strax i Mangel af Staldrom.

5

No. 3.

Madame Horn i dito Gade.

Skufferne af et Eege Chatol uden Nøgler, en grøn Popegoi, som kan snakke, og sige: Min Engel! skal vi gaae i Bagstuen, og see mit Kammer, en Muurskee og Kalkekost, som brugtes om Sommeren, naar Fortienesten var slet i Huset, Endestykkerne af den bløde Sirtses Seng, en Regning paa en Deel opstukne Sætter til Illuminations-Aftenen.

No. 4. Gerel i dito Gade.

En Deel propre Vindues Malusier, Hvor Tøsene stod bag ved, og vinkede af Mandfolk, en prægtig VæderskindS Saloppe, som Lotte længe haver holdt her for Hendes Ring, fom en skallet Muus, en Slump Ædike, som brugtes til Pons i Steden for Citronsaft, Hvoraf mangen een fik Mavepine.

No. 5.

Grævlingeinden.

Et propert Gulduhr, som har kostet hendes Søsters Couleur, en Deel rare engelfte

6

Penge, som gode Venner forærte Hende, for at have den Ære at følge hende hiem fra Ebbesens Dandseplet, Vertens Kielderskuur en Deel beskadiget, men Madamens Kielder er endnu i brugbar Stand.

No. 6.

Hos den franske Madame fra Jylland i dito Gade.

Et stor Strygjern til at stryge de krøllede Skiørter med, tvende oppudsede Skiøger, som kan bruges til Skilt, at staae i Deren om Aftenen.

Steenhukker Contoiret i dito Gade.

En stukken Klokke lidt bæget, en Matros Kabus, som stod i Pant for en Sopken, et Par Øren-Roser med Citronkierner indlagt i Tin, som skinner ved Lys.

No. 8.

Franzen i dito Gade.

Pokkelen af en af Smaatøsene, en Deel Marks Ponseboller, som alle faldt ned og

7

gik i mange Stykker, da Matroserne raabte: Hurra.

No. 9.

Splitternøgens Contoir i dito Gade.

En Muurskee, som var meget tungere i Haanden, end et Glas Pons, en Tyrepidsk, som har dandset ofte paa Ryggen af Madame Splitternøgen, Hvorfor hun og har lukt sin Kielder i, og flyttet paa en Sael.

No. 10.

Ellen Kalluns i dito Gade.

En halv Portion Æbleskiver til 3 for 1 Skilling, den ene blev siddendes i Halsen paa Ruffersken af Forskrækkelse, en stor Puderqvast, som en Haarskiærer sat Paasken i Pant for det han kløde hende.

No. 11 og 12.

Hjørne-Contoirerne af Nellekegangen

i dito Gade.

Nogle komplette Senge, uden Endestykker, et Kistelaag uden Nøgel, en Deel varme Kakkelovns Plader.

8

No. 13. 14. 15. 16.

i Nellekegangen.

Et halv Glas Rom, som var glemt pag Bordet af Angest, en Deel got Sengehalm til Hoftepuder, en Deel gode Stole uden Been.

No. 17.

i Laxegaden.

En Æske fuld af Madamens blaa Øine, som hun fik af Manden, naar hun lod sig finde i hans Paasyn, tvende Skobørster og en Svamp, som han er avangeret fra til denne Værdighed, Madamens Skudsmaal fra Skræder-Contoiret, hvor hun, som en ærlig Pige, har klinker med Ponse-Glasset, og holdt sit Tøi i brugbar Stand.

No. 18.

Skræder-Contoiret i dito Gade.

Et prægtig Klaveer, naar Skruppen spilte derpaa maatte alting staae hos Mandfolk, samt en Deel Fleskeskinker i Skorstenen, en Skrædersax rustet af Pons, som nu kan være god, et Brændeviins Ansigt fuldt af Venus-Blomster.

9

No. 19.

Hos Klørknegt i dito Gade.

Der halve af en blaaplettet Saloppe, et Par Fløiels Buxer med en Styrmands Pind udi.

No. 20.

Sadelmager-Contoiret i dito Gade.

Tvende kouleurte Lokkeduer uden Bur, en Portion hvid Pølse, som Skiøgen fik kun Enden af, da Betienterne bankede paa Vinduerne.

No. 21. 22.

Tvende smaa bægede Contoirer

i dito Gade.

Her fandtes kun lidet, to Dyner uden Fiær, et Par vie Buxer, en Serk uden Nederdeel, et Par Skoe uden Hæle, et Par Strømper uden Sokker i.

Blomster-Contoiret.

En proper Sirtses Seng i alle slags Stykker, Anne Roskilds pudrede Aftentour,

10

som klædte hendes gamle Rufferskes Ansigt meget got, Vertens Afffed fra Kammeret, som Fuldmægtig, og hans Borgerskabs Brev, som Horevert.

No. 24.

Pomade-Contoiret i Ulkegaden.

Et prægrig Flors Forklæde, som Patterne skinner igiennem, og giver Appetit, et stukken Kofte og Skiørt, garneret med aftrykte Citronskaller.

No. 25.

I Rullen.

En rød Filtes Klokke, foeret med smaa sorte Pletter, som ikke rører sig førend Heden kommer i Veiret, en fiin Serk med Manskietter uden Ermer.

No. 26.

Det lille Skræder-Contoir.

Et Par røde Buxer med stiv Pidsk, et Par fine Lagener noget besmurt med Skoe- og Støvle-Sverte.

11

No. 27.

Stolemager eller Husar-Contoiret.

En Husarhue, som har den Kraft, naar den stod i Døren om Aftenen, at trække Galonering, en Drikke-Skaal, K*** Skaal i Fyen, og P*** paa Torsinge.

Ro. 28.

Sporemager-Contoiret.

En god Fiil til at file Huller med, at Sporen kan gaae ind, en grønstribet Kofte meget snever i Livet, men hesselig viid for paa.

No. 29.

Vogter-Contoiret i Smedens Gang. En god Seng, som stod parat, naar nogen vilde have en Portion Kone om Natten, og man ingen anden Steds kunde komme ind. No. 30.

Trompeter-Contoiret i dito.

Et Mundstykke til et staaende Instrument med Noder til, her maatte det gaae efter Takten.

12

No. 31.

Madame Franzen.

En reen Seng uden Horepletter, dansk Brændeviin i en Flaske til Matroser, og Fransk i en anden med Flyndere til smaa Herrer.

No. 32. Grethe Niefænger.

En Deel Citroner, som vare indkøbte til Pons, en Deel Femtenskillinger, som skulde være Mandens Dagpenge, for ikke at være hjemme i Veien for dem, som havde Lyst at stikke den tiende Finger ind til hende.

No. 33.

Det jydske Laar.

To bløde Gramsfugle uden Fiær, en deilig Ponse-Vise, som lyder: Tak skal du Have, for du drak saa brav, Tak skal du have for du stak saa brav; en Deel Glas, som ere klinkede i Stykker.

13

No. 34.

Garder Møllers Contoir.

Et Par gode Sporer til al ride de dovne Mærer med, 9 Stykker Dyner, de fleste

Uden Fiær,

No. 35.

Billiard-Contoiret.

En Silke Morgenkiol til at kneppe for paa, et høit accommoderet Haar, vel kneppet, nogle Billiardstokke at støde til Hullet med.

No. 36.

Sæbe-Contoiret.

To propre Sæbe-Huller til at skumme, en Ponse-Bolle, som et Barbeerfad, Lommen af Madamens Underklokke, lidet fugtig.

No. 37. 38.

Pugle-Øl og Ponse-Contoiret.

Falbladerne af et Skiørt, Duske af en Husarhue, Overdelen af et Locum, Gulvet en Stuen, og er Læs Sand i Kielderen.

14

No. 39.

J. Holm.

Posen af en Fløiels Kaabe, Ermet af en Serk, et propert filleret Forklæde med Lommehullet for paa, lidt fugtig.

No. 40.

Ebbesens Dandseboe.

En Deel Dandseskoe med røde Hæle og ingen Saaler, Grevindens Silke Strømpebaand, som hun tabte sidst hun dandsede.

No. 41.

Mads Madsen.

En kalkonsk Høne, en lille Puttes lange Kofte, som Posen blev reven af, en Pulemøse med Bedrøvelsens Baand.

No. 42.

Maler-Contoiret.

En stor Muffe uden Haar, en Peruke med en engelsk Fløite i Nakken, tvende Ølkrukker med forliebte Farver.

15

Tvende Contoirer i Christenbernikovstrædet.

En Særkekyllinger i et Pudevaar, en sort Sultan til et Sæt af kouleurre Haar, en Dom over tre Marks Manden, to Bagbeen af en Kariolhoppe.

No. 45»

Mutter paa Glastrappen.

En Deel ubrugelige Ponse-Boller, tegnet med en nøgen Venus, en Deel nye Vinduer uden Glas, en Kaffekande med en Slump Kaffe, og tre Mark derfor blev glemt at putte i Lommen, da Forretningen skeete.

No. 46.

Jøde-Contoiret.

En prægtig Hund, som er den beste, K. lekker, man kan faae Cicilies Tøffelhæl, som af Angest sad fast i Mellemdøren, en Salvekrukke til sure Been, en Snustobaks-

16

61

daase fuld af Sminkeflor, en stor Engel, som kan fløite, Trappen til Huset.

No. 47.

I Gottersgaden.

Et fineret Chatol uden Skuffer og Nøgel, en Ponseskee, som en Jødelampe, et Skilderis, hvor Tøsen animerer endnu til en Bolle Pons.

No. 48.

Madame Stivstaaen, og smukke Grethe.

En Deel Ølkander uden Bund, et Skriin til at putte Grethe i.

No. 49.

Garneringen til en Kofte, Jomfruens Pas fra et andet Contoir, et Leiebret at Hænge ud, hvorpaa stod skrevet: Her er Logementer til Leie for liderlige Personer.

17

No. 50.

I Adelgaden.

En Deel smukke betrokne Contoir-Underdyner, meget kunstig for Fruentimmer at ligge over, en udstoppet forliebt Pind til at kløe sig med, en Modelseng til Prøve, meget blød og angenem.

No. 51.

I store Kongensgade.

Et Par sine hvide Underbuxer til at konservere fiin Hud med, en halv slidt løien Garnering, en lang stiv Haarnaal at pille i Haar med.

No. 52.

Kniplings-Contoiret.

En Kniplings Æske fuld af falske

Haarbukler og dito Nakker, meget vel kneppet, nogle forgyldte Lampetter uden Glas, en stor norsk Perle med et aflangt Hul i Midten.

18

No. 53.

I Vognmagergaden.

Er Par indfattede forliebte Øine, kantede med Ryslæder, Jomfruens Muffe nyelig kommen fra Bundtmageren, en stor Svants til dito Muffe.

No. 54.

Slagter-Contoiret i Peder Hvidtfeltstrædet.

En lang Kalverumpe, et Hængetræ at ride paa, et stor Fritboer at bore Hul med, nogle Alen tyk Pølse, en stor Soe

sette. No. 55.

I Magstrædet.

En stor Taskepung med Gramaser, et stribet Netteldugs Skiørt med Split for paa, et Par hvide Silkestrømper med røde Svikler uden Saaler, en Deel Haar-Pommade.

19

No. 56.

I Endeløvstrædet skeete intet Udtog, for de betalte med Penge og gode Ord.

En Deel Vinduer og Døre bleve strax forauctionerede.

Bliver alt dette ikke indfriet inden den 17 Januarii 1773, bliver det solgt til de Høistbydende.

20