En Supplique fra de Kiøbenhavnske Jomfrue-Huuse, som skulde have været overleveret til Greve J.F.Struensee, dersom ikke […].

En

Supplique fra de Kiøbenhavnske Jomfrue-Huuse,

som

skulde have været overleveret

til

Greve

J. F. Struensee,

dersom ikke

bemeldte Greve,

formedelst

indløbende Omstændigheder,

var bleven hindret fra at imodtage fleere

Suppliquer.

Kiøbenhavn, trykt og findes tilkiøbs hos A. F. Stein, boende i Skidenstrædet i No. 171.

2

Deres Høygrevelig Excellence!

Ville ey unaadig optage, at vi Deres Høygrevelige Excellences ringeste Tienere og Tjenerinder, nærme os til Deres Grevelige Høyhed, for, om mueligt var, at standse et Onde, som skader og meget, og forebygge et andet, hvis Iværksættelse vist ville foraarsage vores totale Ruin.

Vi give os den Friehed, skriftlig at andrage vores Nødtørft, da vi have troet, at det ikke saa vel kunde lade sig skee mundtlig. Vi kunne vel have sendt et Par Deputerede af vores Profession til Deres Høygrevelig Excellence, men meere end een Aarsag haver holdet os derfra. Vi troede, at ethvert Øyeblik var Deres Høygrevelig Excellence meget kostbart; thi for den, hvis fornemmeste Hensigt er at reformere paa alle Ting, maae Tiden nødvendig være kort: Og vi frygtede for, at vore Udsendte ikke skulle være saa lykkelige at kunde forrette deres Ærende med saa faa Ord, som Deres Høygrevelige Excellences vigtige Forretninger knude tillade at anhøre. Vi vare og bange for, at Adgangen til Deres Høygrevelig Excellence skulle blive negtet af Domestikerne. Og om endog vore Udsendte

3

kunde nyde den Lykke at blive indladet i Deres Høygrevelig Excellences Forgemak, for, efter en Times eller længere Tids Forløb, at see Deres Høygrevelig Excellences blide Ansigt, frygtede vi dog for, at det ville være Deres Høygrevelig Excellence imod, om Stands-Personer og andre, der maaskee per Hazard tillige maatte opholde sig i Forgemakket, og oppebie Deres Høygrevelige Excellences Ankomst skulle mærke, at Deres Høygrevelige Excellence var en Patron af vores Haavdværk.

Det maatte derfore tillades os at anbringe vores Sag skriftlig. Men førend vi driste os til at udbede os nogen Bevaagenhed for Eftertiden, kunde vi ikke undlade at aflegge vores underdanige Taksigelse for den Bevaagenhed, Deres Høygrevelig Excellence hidindtil har viist imod os.

Vi maatte billigen ansees for Uskiønsomme, om vi ikke med den største Taknemmelighed erindrede den fuldkommen Friehed, som vi i vores Professions Øvelse have nydt under Deres Høygrevelige Excellences høye Beskyttelse. Vi troe at have Deres Høygrevelige Excellence at takke for, at Stadens Ober-Præsident, Hr. Greve von Holstein, ved sin Placat af 3die April 1771, har iblandt andet fuldkommen kundet betrygge vore Boeliger for al inquisitorisk Anfald, og at vi, i Kraft af denne Placats 2den Post, ligesaa lidet om Natten, som om Dagen, have at frygte for,

4

at Politiet skal forhindre os i vore private Forretninger. Vi kan (Tak være Deres Høygrevelig Excellence) nu, til hvilken Tiid vore Giester maatte være i Lyst, lade skee i vore Huuse endog de allerprivateste Forretninger, uden at befrygte nogen Hinder derudi. Deres Høygrevelig Excellences Navn og den 3die April 1771 skal aldrig forglemmes, saalænge der ere Jomfrue-Huuse til i Kiøbenhavn, men den sildige Efterslægt lblant de Kiøbenhavnske Contoir-Holdere vil vist udsiunge den Lov, som Deres Høygrevelige Excellence ved denne Anordning har fortient.

Ligesom vi nu alle i Almindelighed ere Deres Høygrevelige Excellence for denne Anordning høyligen forbundne, og (om ikke alle, dog) de fleeste af os i Særdeleshed, fordi Deres Høygrevelig Excellence undertiden have villet værdige os sin høye Nærværelse, og tage til Takke med de Vahre, som have været ved Haanden og vare bestemte til Brug og Tieneste for Giester af langt ringere Classer end Deres Høygrevelig Excellence; Saa skulle vi ikke heller efterlade for Eftertiden at udviise den fuldkommenste Erkiendtlighed, saafremt det maatte behage Deres Høygrevelig Excellence, denne Gang naadigst at høre og bønhøre os.

Hensigten af denne vores underdanige Supplique er at standse et Onde og forebygge

5

Det Onde, vi ynske, maatte standses, og hvortil vi udbede os Deres Høygrevelig Exellences Bevaagenhed, bestaaer udi den store Mængde af de saa kaldte Jomfruer, som opholde sig rundt omkring i Staden paa Sahlene, og ikke ville tage Tieneste. Disse, uden engang at have taget Borgerskab paa at holde Vertshuus, udøve Professionen lige saa fuldt som vi: Og da Mandfolk hos de fleeste af dem med mindre Bekostning end hos os kan blive fatisficerede; saa giøre de os en utroelig Indgreb i vores Nærings-Vey, fornemmelig siden de have funden paa, naar de ere leedige, at giøre en Tour paa Gaden, for at drage en god Ven hiem med sig efter en anden. At vi ikke skal tale om, at vi endog have en anden Uleylighed deraf, nemlig denne, at saasnart een af vore Piger i Stuen bliver kiendt med een af Smaae-Herrerne, som der kan være noget at pille af ved, er hun (uden at tænke paa, hvem hun har at takke for, at hun nogensinde er kommen til at føre sig op med den høye kammede Sæt, de fabeladede Skiørter og de hvide Been, hvorved hun dog har fanget sin Smaae-Herres Hiertr) strax villig til at forlade hendes Tieneste, og leve paa en Sahl paa hans Bekostning, saalænge han har noget tilovers; Og da gammel Vane bider best, og det følgelig forstaaer sig selv, at hun ikke kan lade sig nøye med hans Selskab alleene, men maa undertiden have lidet Forandring, naar hun kan komme afsted dermed, uden at Smaae-Herren skal

6

mærke det: saa tabe vi derudover i vores Næring paa meere end een Kant.

Det andet Onde, hvis Iværksættelse vist ville foraarsage vores totale Ruin, og som vi af saadan Aarsag ønske at forebygge, ere vi alleene underrettede om af Rygtet — Og gid det maatte blive ved Rygtet! Men da man i disse Tider gierne forud hører ulme om det som siden skeer, og man aldrig kan være formeget forsigtig i vigtige Ting, saa have vi troet, at det ikke var af Veyen, om vi endog forsøgte at ville dræbe det i Fødselen, om hvis Virkelighed vi ikke endnu ere fuldkommen overbeviiste.

Rygtet siger: at i en af Skadens største Gader imod Østen skal en anseelig Gaard indrettes til alle Vellysters Boelig: at Deres Høygrevelig Excellence vil staae i Gabet for alle paa denne Indretning gaaende Bekostninger, siden Entrepreneuren selv skal være en sulten Luns, og hans heele Eyendom bestaae i Brouterie og den Adresse, han foregiver at have til Deres Høygrevelig Excellence og at denne Mand og denne Gaard skal have Monopolium eller Eenehandels Rettighed paa det, som saa mange Familier hidindtil have havt deres Leve-Brød ved, og, fornemmelig i de sidste Tider rigeligen og rundeligen levet af.

Skulle noget herom være i Gierde, som vi befrygte, ville vi underdanigst bede Deres Høygrevelig Excellence naadigst overveye det Tab, os derved tilføyes, og betænke, at fleere bedre end een kan være i Stand til at op-

7

varte Deres Høygrevelig Excellence og øvrige Liebhabere med de Forfriskninger der maatte forlanges.

Skulde Deres Høygrevelig Excellence ellers have bestemt nogen vis Summa til Contoir-Væsenets Forbedring her i Staden, bede vi underdanigst, at samme Summa maatte blive anvendte til Præmier for dem af os, som kunde tilveyebringe de habileste og nydeligste Subjecta: Og forstaaer det sig selv, at vi i saa Fald ingen hellere ønske os til at bedømme og at uddeele Præmierne end Deres Høygrevelig Excellence selv.

Til Slutning kunde vi ikke undlade at yttre en Post, som vi ønske iværksat, og ved hvis Iværksættelse vi formode at kunde spaae vores Profession nogen fuldkommen Varighed. Denne bestaaer derudi: at vores, ligesom andre Professioner, maatte forundes Laugs-Rettighed, paa det vi kunde jage efter Fuskere, Bønhasere og andre uberettigede Personer, som maatte ville gjøre os Indgreb i vore Rettigheder.

Skulle dette finde Deres Høygrevelig Excellences naadige Biefald, skal vi med det allerførste give os den Friehed, at indsende til Deres Høygrevelig Excellences nærmere Approbation en Udkast til de Laugs-Articler, som vi underdanigst ville udbede os.

Vi haabe naadig Bønhøring, og vil saavel i de her ommeldte, som og alle andre Tilfælde have os recommenderet i Deres Høygrevelig Excellences Bevaagenhed, som vi un-

8

derdanigst forsikre Deres Høygrevelig Excellence paa Legemets Vegne aldrig skal have Aarsag til at fortryde, saalænge nogen af os er til, da vi bestandig skal giøre os en Ære af, i Gierningen at viise os

Deres Høygrevelige Excellences

lydigste Redskaber

Mutter paa Trappen.

Officier-Ringen. Senops-Qværnen.

Et Par Ord til Læseren.

Denne Supplique skal være funden i en Dragekiste, hvis Skuffer bleve efterseede og lættede paa Kongens Nye Torv Natten imellem den 17de og 18de Januarii sidstleden, da den havde den Skiebne at blive kastet til en Side, som noget unyttigt Tøy. En Person, hvis Sag ey var at plyndre, og som saae, hvor ringe Suppliquen blev agtet, tog den op af Jorden og har siden giemt samme som en stor Skat, da han hverken vidste, af hvis Dragekiste den var taget, eller troede, at den var af det Slags Gods, som burde leveres paa Politie-Kammeret. Endelig for at fornøye Publicum, har han givet sit Samtykke til, at den maatte trykkes.

Han troer ellers, at denne Supplique mage have circuleret til Underskrift, hvilket nu ikke meere er fornøden, siden Greven har faaet andet at tænke paa, end enten at tage imod Snppliquer, eller at bekymre sig om Midler til at befordre Contoir-Væsenets Forbedring. Og dette har givet Anledning til Titulen.

Laugs-Artiklerne kan ventes med det første.