En Satyrisk Fortegnelse paa En Deel Pretiosa, Guld, Sølv, Tin, Kobber, Messing og Jernfang, Trævahre, Linnet, […] som er funden paa Gaden Fredagen den 17 Jannuarii, og som ved offentlig Auction skal bortsælges den 32. Jannuarii, […]

En satyrisk Fortegnelse

paa

En Deel Pretiosa, Guld, Sølv,

Tin, Kobber, Messing og Jernfang,

Trævahre, Linnet, Gang- og Senge-Klæder, Bøger og Skilderier, med adskilligt andet meere: som er funden paa Gaden Fredagen den 17 Januarii, og som ved offentlig Auction til

de Høystbydende skal bortsælges den 32 Januarii, som først kommer, ved Gammel Strand. Og meldes til behagelig Efterretning, at Betalingen skeer Contant ved Vahrencs Annammelse, til den som ved Auktionen dertil bliver authoriseret; Thi ville de Lysthavende behage sig til bemelte Tid

og Sted at indfinde.

Kiøbenhavn, trykt hos P. H. Hdecke,

1772.

2

Guld.

1 Et Guld-Uhr, som viser Dag og Datum,

og repeterer Lykker og Ulykker.

2 En Guld Pitzier-Ring med et stort udgraveret

Vaaben og Navn i, lidet stødt i Kandten.

3. Tvende emaillerede Braseletter, hvorpaa staaer afbildet Utaalmodighed.

Sølv.

4 En Sølv-skaal med Laag, fuld af Jammer, vog 36 1/2 Lod.

5 Et Garnitur Sølv-Spænder med u-ægte Steene indfattet, som har glimret meget stærk.

6 Et Sølv-Bæger fuld af Qvinde-Graad, Forgyldningen sidder endnu paa Kanterne.

7 En Obligation som intet meere gielder, dog nyttig for Eftertanken og tienlig for en anden Gang skyld.

3

Tin, Kobber og Messing.

8 Et stort Tin Præsenteer-Tallerken, hvorpaa

staaer en Lekker-Bidsken, som endnu er varm.

9 In stor Basker. Kobber-Kiedel, hvorudi en

stor Deel skident Tøy kan rummes.

10 Et halv Dosin Tallerkener, hvorpaa endnu sidder Fittet af nogle Capuner.

11 Et stort Tinfad med Østers, hvoraf de halve ere aabnede.

Linnet, Gang- og Senge-Klæder.

12 Tvende store Dyner med Dammastes Overtræk, lidet beskadigede.

13 En Bolsters Underdyne med en stor Plet paa.

14 5 Dosin Narkapper uden Bendler.

15 Et Forklæde af fileret Arbeyde med et Hul paa.

16 12 1/2 Dosin Særker, somme Skæver lidet gnavede og tyndslidte, dog overalt heele og reene, og tienlige til at bedække Skyldigheden med.

17 En Hovedpude lidet revet i Kanterne.

18 En stor Deel smukke Masqver, lidet gnavede og forstødte paa sine Stæder, tienlige til at holde Kuld og Slud ude med, naar de bliver vel aftøede inden for.

4

19 Et Bundt Fruentimmer Skoe og Tøfler, tienlige til at gaae inden Dørre med.

20 En Deel Fruentimmer-Forklæder, lidet forkrøllede.

31 En Silke Adriene, brocheret og besat med adskillige Figurer.

22 En Deel Fruentimmer Hovedtøy, indvendig lidet vaade af Glæde og Angest.

23 Nogle Tørklæder, smutsede paa sine Stæder, dog heele.

24 Længden af et Stykke Lærred, som bliver solgt i Stykkeviis.

Trævahre og Adskilligt.

25 En heel Kiste fuld af Uskyldigheder. Disse Vahre kan tages i Øyesyn Dagen for Auctionen. Dog erindres for Sikkerheds skyld, at Bunden af Kisten er ude.

26 En Flaske fuld af nogle Betrængtes Taarer, som selv er skyldig i deres egen Jammer.

27 en Sidsisken Med et Buur som synger meget got.

28 En heel Bylt fuld af Klage, frembragt af en Vægter, som har fundet den paa Gaden.

29 4re Flasker fuIde af Hiertestyrkende Draaber som giver god Appetit.

30 12 Kurve fulde af Fortrydelser.

5

31 3 a 4 Skiepper fulde af Latter.

32 2 Dosin Briller, gode til at see langt fra

med.

33 70 Næver fulde af Graad.

34 et Flaskefoder fuld af adkillige Draaber, nyttige for et fortumlet Hoved.

34 en Kurv fuld med adskillige Slags Confecter.

36 Et Chatol fuld af Utroeskab og egen Interesse.

37 En gandske nye Stoel, forgyldt paa Bagsædet; men noget af Forgyldningen er bleven mat.

88 Et perlefarvet Spille-Bord, hvorpaa endnu staaer en Deel Beeter. NB. Kiøberen til Bordet faaer Beeterne for intet.

39 Et stort Glas-Skab fuld af Angest; men Ruderne er ude.

40 En Deel halve og heele Punche-Boller, hvorudi er en liden Portion varm Punch tilbage, som endnu ryger.

41 En liden Æske fuld af Samvittigheder, som ere blevne vaagne.

42 Varmen af en nedtagen Kakkelovn. NB. Kiøberen til Varmen faaer. Kakkelovnen for intet.

43 5 store Casser fulde af Frimodighed, endnu frisk og i Behold.

44 Et Oxehoved, forher udtømmet, men fyldt

igien af Graad og Latter.

6

45 Et Par umage Heste-Skoe. .

46 2 Skippund Vindues-Blye, meget tienlig til at lodde med.

47 Fiire 10 Potts Flasker fulde af Graad, vel tilproppede og forseglede.

48 Overdeelen af en Eege Dragkiste, uden Beflag.

49 2 Casser med smaa Flasker fulde af Medicin, nyttige til at curere alle flags Sygdomme med.

Nogle Haar af en Hesterumpe, tienlige til at giøre Svøber af.

51 En Deel Gade-Dørs Nøgler, somme med heel og somme med halv Kam, sælges

under eet.

52 Øret af en Loppe, som undgik med heelt Skind i sidste Bataille.

53 en Sæk fuld af Samvittigheder, noget beskadiget.

54 50 Citroner halv overskaarne, dog endnu saftige og friske

55 Et smukt Glas, med et galant Navn og Zirater omkring beprydet.

56 7 Casser fulde af adskillige slags Tanker. 57 103 Bouttellier halve og heele fulde af Rom, af diverse Sorter og Smag.

58 Et Dække fuld af trampende Tilbedelser, med et lidet Hul paa Midten.

7

59 En Strippe fuld af Samvittigheder, som lekker lidet.

60 En Lygte uden Glas, dog saaledes dannet at den giver et stærk giennemtrængende Skin fra sig.

Bøger.

In Folio.

61 Uskyldigheds Beskyttelse og Lasters og Rænkers Aabenbarelse, 2 Volum.

62 Forslag om et almindelig Fornøyelses-Huuses Oprettelse, tillige med en Forestilling paa hvad Maade det best kunde indrettes Riget og Landet til Nytte. Fra en bekiendt.

63 Grundig Afhandling om den Troeskab og Kiærlighed en Kone er sin Mand skyldig. Lidet defect i Midten.

In Qvarto.

64 De Troendes Lov og Taksigelse for den Striid der blev ført imellem Michael og Dragen. 2 Volum. paa Vers.

65 Den Babyloniske Hores Reysebeskrivelse.

66 Kort Afhandling om den nye Klapjagt.

In Octavo,

67 Finken-Ridderen, nyeste Edition.

62 Den tynde Lykke, Manuskript.

8

69 En kort Beskrivelse over det lidet Natu ren er fornøyet med.

72 Den opdagede Ræv, første og andet Hefte. 71 Epigrammata over Dragen af Babylon. 7 2 Den ulykkelige Boleres lykkelige Skiæbne»

73 Løsagtigheds Beskrivelse.

Skilderier.

74 Achitophels Portrait i fuld Corpus, med en prægtig udgraveret Ramme omkring, oven i Rammen er en liden Rift.

75 Susanne Historie, inverterer.

76 Et Skilderie som forestiller et Serail, af en bekiendt Mester.

77 Et Stykke som forestiller en Haand der rekker ud fra Skyerne og pæger paa en

Krone, vel giort.