Lange, Julius Henrik BREV TIL: Weis, Andreas Peter FRA: Lange, Julius Henrik (1896-03-23)

TIL KONTOBCHEF A. P. WEIS.
Kbhvn., 23. Marts 1896.

Kære!

Hvis jeg ikke fejler meget, har Dahlerup en anden og dog lidt bedre Bedaktion af den Indskrift 2, som du nævner i dit Brev. Han har engang nævnet den for mig, men jeg har glemt dens Ordlyd; den forekom mig dengang nogenlunde at gaa an, uagtet den just ikke er overdrevent poetisk, og skønt det er en underlig Forestilling, at Kunsten skal »gemmes« i Museet: den skulde jo dog netop aaben-bares og ikke skjules. Man kunde jo ogsaa gaa den prosaiske Vej og skrive: For Statens Kunstsamlinger el. desl.

s. 340Hvis jeg faar en Ide i de første Dage, skal jeg meddele dig den.

Nærværende Brev ønskes ikke in natura forevist Kultus-ministeren.

Din hengivne
Jul. Lange.

Udbyttet af mine Nattetanker over en Indskrift paa Kunstmuseet. Ubrugelige Forslag:

1) Yd Fortidskunsten Hæder,
Gør Nutidskunsten bæder (ᴐ: bedre)!

(strider mod Kultusministeriets Retskrivning).

2) Her mangler de skønne Kunster Plads;
Dog vil man finde et lille Das.

(ubestridelige Sandheder, men pøbelagtigt).

3) Ej blot til Lyst.

(Ideen laant).

4) Af Sundheds- og Renlighedshensyn er det ikke tilladt at berøre Kunstværkerne eller spytte paa Gulvet.

(Ideen ligeledes laant).

5) Den konst. Direktør for Skulptursamlingen 1 træffes bedst Onsdag og Lørdag 2—4. — Opgang til højre. — Bank stærkt paa Døren!

(maaske det mest brugelige Forslag).

6) Skønt Mejslen har hugget og Gravstikken stukket, Er det hele dog hverken hugget eller stukket.

(lidt for pessimistisk).

7) O, hvilken Lykke!
Herinde finder man Hoffmanns »Psyche«!

(altfor optimistisk).

8) Her serveres gratis ældre Malerier i varme Farver og med brun Sauce, samt moderne Grøntsager.