Lange, Julius Henrik BREV TIL: Aubert, Fredrik Ludvig Andreas Vibe FRA: Lange, Julius Henrik (1893-12-30)

TIL KUNSTHISTORIKEREN A. AUBERT (i
Kristiania
).
Kbhvn., 30. Dec. 1893.

Hjertelig Tak for Deres Nytaarsbrev, hvori jeg helt genkender Deres varme og fyrige Sind og Deres Venskab for mig, som jeg sætter saa stor Pris paa. De har sat meget ind paa »Dahl« og givet Afkald paa noget meget og noget stort 1 for hans Skyld; men jeg finder, at det er nobelt gjort og bør holdes i Ære, hvad det sikkert ogsaa vil blive. Gid vi andre, som have slaaet et større Brød op, kunne naa til at faa det saa godt færdigt, som De har faaet Deres! — Maa jeg bede Dem hilse Deres Hustru og vær selv hilset fra

Deres hengivne
Jul. Lange.