Lange, Julius Henrik BREV TIL: Lange, Jens FRA: Lange, Julius Henrik (1896-06-07)

TIL SAMME.
Bad Nauheim, 7. Juni 1896.

Kære Søde Jens!

Nu har jeg været her i 2 Dage og vil skrive dig et Par Ord til i Haab om, at du snarest muligt gør Gengæld. Rejsen fra København gik meget behagelig; vi sejlede Øst om Møen, og Klinten tog sig saa udmærket ud. Den prægtigste Solnedgang med Farver som Ild og Guld. I Lübeck havde jeg det godt i 3 Timer; jeg fik en Del af Byen at se og var endog længe inde i den store Mariekirke. Derefter paa Jernbane i 12 Timer fra Lübeck til Bad Nauheim.…

Her gik jeg den første Morgen Kl. 7 til en Læge, som undersøgte mig nøje og gav mig en aldeles nøjagtig Opskrift paa, hvorledes jeg skulde tilbringe hele Dagen, og hvad jeg skulde spise og drikke, og hvad jeg ikke maatte spise eller drikke. Det er rigtignok længe siden, jeg har været under saa stram Kommando; men det har man s. 342vel godt af, og jeg har ogsaa svoret ham blind Lydighed. Jeg faar nogle Bade, som have en ret fæl Kulør som Møddingevand; men Kuløren kommer kun af, at der er Jernrust i Vandet; saa gør det jo ikke saa meget. Naar man har øvet sig med dem i nogen Tid, saa avancerer man op til Sprudelbäder, der ere ligesom Sodavand og skulle være meget delikate. Jeg har truffet nogle brave Mennesker hernede, deriblandt en lærd Svensker, Dr. Elof Tegnér, som jeg kendte en lille Smule i Forvejen, og af hvem jeg for nylig har læst en meget stor Bog, som er udmærket.

Lad mig nu se, du skriver, min Dreng, jeg vil gerne have alt muligt at vide, løst og fast, ogsaa om din Maves Tilstand, som nok er afvexlende fast og løs. Skriv ogsaa om, hvor eders Fart skal gaa hen, forsaavidt du véd noget derom!

Kærlig Hilsen fra
Fader.