Lange, Julius Henrik BREV TIL: Lange, Louise FRA: Lange, Julius Henrik (1868-09-10)

TIL HUSTRUEN (i
København
).
Amsterdam, 10. Sept. 1868.

Idag slog mit Haab da ikke fejl, da jeg kom hen til Poste-restante-Kontoret; dér fandt jeg dit kærlige Brev …

Jeg tilstaar, jeg havde troet, at jeg skulde blive mere overvældet i Amsterdam af Massen og Betydningen af Billederne her. Ak ja, her er jo en uhyre Mængde gode, udmærkede Billeder; men jeg havde ventet mere i en stor Stil. Naar man har Italien, og Venedig især, i saa frisk Minde, som jeg har, saa kan Hollænderne — jeg mener de Hollændere, som male store Billeder, ikke faa En rigtig med. Jeg undtager naturligvis Rembrandt, af hvem her findes faa, men højst mærkværdige, store Billeder; han er den eneste iblandt dem, som dog rigtig tager de borgerlige hollandske Sujetter paa en stor og poetisk Maade. Du skulde se et stort Portrætbillede af ham, sex værdige Formænd for Klædefabrikanterne i Amsterdam; det er rigtignok uhyre fortræffeligt. Og saa er her en Masse smaa Billeder af samme Slags som de paa Moltkes Galleri og Kristiansborg; og den Slags Billeder kan man jo egentlig aldrig blive ked af, de ere for det meste saa grundig fortræffelige. Du vilde ikke have moret dig daarligt ved at gaa med mig i Formiddags i den van der Hoopske s. 35Samling. Stor Stilhed, ingen Mennesker, én stor Sal med en Mængde af de reneste Perler af smaa Hollændere. Den mest romantiske Vindmølle af Ruysdael, de dejligste stille og oprørte Søer af van der Velde; smaa Koner og idylliske Scener i solbeskinnede Stuer af Pieter de Hooghe (du husker nok hans læsende Pige fra München). Stille Kanaler og Træer med kølige Skygger af Hobbema osv. osv. — Byen selv er virkelig meget ejendommelig, skønt jeg just ikke vilde kalde den skøn. Den er naturligvis, hvad Færdslen pan Gader og Stræder angaar, som alle store europæiske Byer er det; men den er bygget temmelig kuriøst, med høje, smalle Rød-Murstens Huse (der have det mærkværdige, at de næsten alle have en Hældning ud over Gaden, som om de skulde falde paa Næsen), med hvide, meget hvide og pæne Indfatninger af Vinduer og Døre; en Mængde store Kanaler med Træer paa Siderne — Vandet gaar ikke som i Venedig helt op til Murene. Hvis du kan huske Nyhavn eller Kanalen paa Kristianshavn, saa har du en svag Forestilling om Karakteren af Amsterdam …

Hils alle saa mange gode Gange! Jeg beder Gud at beskytte og bevare dig, min elskede Hustru.

Din
Julius.