Lange, Julius Henrik BREV TIL: Beckett, Francis FRA: Lange, Julius Henrik (1895-03-19)

TIL KUNSTHISTOBIKEREN F. BECKETT (i
Florents
).
Kbhvn., 19. Marts 1895.

Kære Becketl!

Jeg ønsker Dem til Lykke med, at De har en saa energisk Søster, som i en snæver Vending kan klare Deres egne Forsømmelser. Jeg har set »Deres« Ansøgning, men end ikke faaet mindste Mistanke om, at den ikke var skrevet med Deres Haand ; dens lakoniske Kortfattethed s. 322var mig et Øjeblik paafaldende (og virkelig i den Slags Ansøgninger ualmindelig); men jeg sagde til mig selv: Ja hvorfor skulde den egentlig være længere? Det vigtigste er, om den viser sig at føre til Maalet, og det maa vel efter Fakultetsmødet igaar anses for at være overvejende sandsynligt. Men hvis De nu slipper for at blive »afleveret« og »hjemsendt« eller at »fægte« Dem frem som en Vagabond eller Tiggermunk, saa kan De virkelig takke den energiske Søster derfor.

Tak, fordi De vil have mig in mente i Padua! Sagen er følgende: i mine Notitser angaaende Guisto Padovanos Fresker i Domkirkens Baptisterium (1380) staar følgende Bemærkning: »I Kuplens midterste Cirkel et stort Brystbillede af Kristus, velsignende. Nedenunder: en himmelfarende Maria (allerede med Krone paa, men virkelig fremstillet som himmelfarende). Hun ser ganske lige ud med Hoved og Øjne — uden nogen »Løftelse«; derimod ere Hænderne strakte opad i Højde med Skuldrene og med Fingrene rettede i Vejret«.

Her har jeg uheldigvis glemt at notere — og min Hukommelse svigter mig nu —, om denne Assunta-Figur sidder eller staar. Jeg antager, at hun staar, og i saa Fald turde der vel være et vist Forhold mellem denne Figur og den uden Tvivl af Mantegna malede for Enden af SS. Jacopo & Cristoforo’s Kapel i Eremitani (skønt jeg i saa Fald knap kan forstaa min Forsømmelse af at gøre en Bemærkning derom). — Vilde De nu ikke, da De kender min Interesse for Assuntafigurerne og i Hovedsagen véd, hvorpaa denne Interesse gaar ud, hjælpe paa min Forsømmelse paa dette for mig meget vigtige Punkt? (De véd, at jeg ikke misbruger andres Arbejde.) Eremitani besøger De jo i hvert Fald; men ogsaa Baptisteriets Fresker vil De ikke fortryde at have set, for Deres egen Skyld, da de frembyde et ualmindeligt Exempel paa en hel og vel bevaret Interims-Dekoration fra Middelalderen. De opholder Dem dog vel et Par Dage i Padua ?

Folkethinget har ved Finanslovens 3dje Behandling vedtaget en Bevilling paa 5000 Kr. til Afstøbninger til det nye Museum ....

Det glæder mig af Hjertet, at De har faaet en lang, god Tid i Florents til at lægge Fundamentet for Deres italienske Studier — det er det ene rigtige, og De har s. 323jo benyttet Tiden paa det bedste. Hils Italien og fælles Venner i samme, og lad mig snart høre fra Dem! ..... Men hvilket Nag til Ghirlandajo!!

Deres hengivne
Jul. Lange.