Lange, Julius Henrik BREV TIL: Topsøe, Vilhelm Christian Sigurd FRA: Lange, Julius Henrik (1878-02-22)

TIL REDAKTØR V. TOPSØE.
Madrid, 22. Febr. 1878.

Hr. Redaktør V. Topsøe!

Da jeg allerede var afrejst fra København d. 8de, fik jeg først Deres Rrev d. 11te her i Madrid. Naar jeg ikke uden videre kan give Dem Løfte om Korrespondancer fra min Rejse, beder jeg Dem ikke opfatte dette som Tværhed eller Mangel paa Paaskønnelse af mit mangeaarige gode Forhold til »Dagbladet«. Hvad lettere Korrespondancer angaar, har jeg allerede lovet mig ud til Redaktionen af »Ude og Hjemme«, som jeg gerne vil gøre mit for at holde Livet i, hvilket der ikke er særlig Opfordring til med Hensyn til et saa livskraftigt journalistisk Væsen som »Dagbladet«. Desuden har vor fælles Yen P. Hansen allerede havt fat paa mig angaaende Korrespondancer til »Nær og Fjern«. Verdensudstillingen i Paris har jeg paataget mig at behandle fra et skandinavisk Synspunkt i det Letterstedtske »Nordisk Tidskrift«, af hvilket jeg selv er Medredaktør. Endelig fik jeg, samme Dag jeg afrejste, Engagement fra »Fra alle Lande«. De vil under disse Omstændigheder kunne begribe, at jeg begynder at føle mig ligesaa vigtig som en Raldame, hvem »det gør meget ondt, at hun er engageret«. Dertil kommer endnu, at jeg paa Rejser er meget doven — eller, som det fra et andet Synspunkt kunde opfattes, meget flittig: at jeg er meget ivrig for at bruge Tiden med at se, hvad der skal ses, og kun har liden Lyst til at korrespondere.

Imidlertid er jeg Dem taknemlig for Deres Opfordring og vil meget gerne give Gæsteroller i Deres Blad, som jeg egentlig hellere skriver i end i de andre, fordi jeg nu engang er fortrolig med dets Toneart. Jeg opgiver ikke Haabet om at benytte Deres Gæstfrihed; kun kan jeg ikke nu binde mig til et bestemt Løfte.

Hvis »Dagbladet« har indeholdt nogen Meddelelse om, at Madrid var illumineret i Anledning af Enden paa Krigen paa Cuba, saa kan jeg og mine danske Rejsekammerater supplere denne Efterretning med Forsikringen om, at Illuminationen ikke duede noget, og at der ikke var mere Jubel den Aften end den foregaaende og den efterfølgende, da der slet ingen var. Da der gjordes Forberedelser til Illuminationen, tænkte jeg, at der nu strax kunde blive s. 99Stof til en lille Korrespondance; men da jeg havde sét den, opgav jeg aldeles dette Æmne. Kunstneriske Æmner ere mig foreløbig for svære, da Stoffet er saa stort og mangfoldigt.

Deres ærbødigste
Jul. Lange.