Lange, Julius Henrik BREV TIL: Aubert, Fredrik Ludvig Andreas Vibe FRA: Lange, Julius Henrik (1893-06-03)

TIL KUNSTHISTORIKEREN A. AUBERT (i
Kristiania
).
Kbhvn., 3. Juni 1893.

Kære Hr. Aubert!

Ved min Hjemkomst fra en lille Udenlandsrejse forefandt jeg til min Glæde første Levering af Deres store Arbejde om Dahl — om Forladelse! jeg skulde sige: Professor Dahl 1. Jeg siger Dem min bedste Tak for det første for Tilsendelsen, for det andet for Hæftet, som jeg nu har gennemlæst. Biografien forekommer mig udmærket fortalt og har meddelt mig meget, som var mig nyt, ogsaa om Æmner, der ellers ikke ere mig nye, hvilket jeg særlig paaskønner. Fortsættelsen udbedes om ikke altfor længe. Venligste Hilsener fra Deres

Jul. Lange.