Lange, Julius Henrik BREV TIL: Bentzon, Therese FRA: Lange, Julius Henrik (1891-11-28)

TIL FRU BENTZON (i
Skaane
).
Kristiania, 28. Novbr. 1891.

Til Lykke med Fødselsdagen, kære Søster, og gid du maa have det godt i din landlige Stilhed, som du forresten saa tidt som muligt maa ombytte med lidt Københavnerliv! Du véd maaske, at jeg er heroppe i Norges Hovedstad og holder Forelæsninger; jeg vandrer omkring som en levende Løve og bliver naturligvis en hel Del forkælet. Selskabeligheden heroppe begynder forresten at blive mig lidt for stærk; jeg faar jo mere af den i 3—4 Uger her end et Par Aar rundt i København (bogstavelig!). Om mine Forelæsninger heroppe tør jeg sige, at de ere vel ansete; og til stadige Tilhørere har jeg Mænd som Henrik Ibsen og Sophus Bugge (den berømte Sprogforsker) foruden mange andre dygtige Folk.

Det har moret mig at forny Bekendtskabet med Fru Mathilde Schlött, født Dunker; jeg besøgte hende forleden og passiarede længe med hende, ogsaa om dig, som hun huskede meget levende (du vilde vist gøre hende en Fornøjelse ved engang at skrive til hende, da hun sætter megen Pris paa sine gamle Erindringer fra København).

For at se lidt af Norges Land tog jeg for 8 Dage siden et Par Dage op til Hønefos; det var en herlig Tur. Jeg bor hos Professor L. Dietrichson ; han og hans Kone ere meget elskværdige mod mig. Om c. ti Dage venter jeg at være hjemme ... Nu kom Dietrichson ind og bad mig ogsaa hilse dig og sige, at vi skal drikke din Skaal paa Mandag; han vidste dog ikke forud noget om Fødselsdagen.

Lev vel, kære Therese, hils din Mand!

Din Broder
Julius.