Lange, Julius Henrik BREV TIL: Weis, Andreas Severin FRA: Lange, Julius Henrik (1875-05-20)

TIL MØLLER A. WEIS (i
Aarhus
).
Kbhvn., 20. Maj. 1875.

Hr. Moller A. Weis!

Det er jo et smukt Brev fra Hr. Delcomyn i London. Jeg haaber, De ikke vil være altfor beskeden i at benytte det.

Hr. Delcomyns Ytringer om Flodguden (»Ilissos«) smage ikke af en Kunstkender. Om der alligevel ikke skulde være en praktisk Tanke i dem, maa De vide bedre end jeg. Aarhus’s Publikum bestaar jo foreløbig heller ikke af Kendere, og det »uanselige« og »hovedløse« vil maaske skuffe dets Forventninger. Jeg henleder Deres Opmærksomhed paa Gruppen af de to siddende Skæbnegudinder fra Parthenons Østgavl. Den er anseligere, maaske lettere at gaa ind paa; den svarer i Hovedmassen til en s. 77liggende Figur, og Aarhus vilde ved at eje den være forud for København (vilde det ikke stemme adskillige Aarhusianere til Fordel for Antiken?). Den er ogsaa i og for sig et højherligt Stykke Arbejde, men unægtelig mangler ogsaa den Hovederne.

Hr. Delcomyns Bemærkninger om Frisens Længde og mangelfulde Bevaring ere meget begrundede. Men nogle Stykker af den maa De have. Da den egentlig plastiske Udførelse — om der end er nogen Forskel — dog gennemgaaende er saa fortrinlig, tror jeg meget godt, at man kan bede Hr. Delcomyn selv at se sig om efter de bedst bevarede Stykker. Dog tror jeg, der bør tilføjes en Begæring om, at han ved sit Udvalg vil have Opmærksomheden henvendt paa Afvexlingen i Æmnerne (de siddende Gudefigurer i Østfrisen; Jomfru-Processionen; Figurerne med Offerkvæget; Vognstyrerne; Ryttertoget). Hvis De ogsaa kan faa nogle af Pladerne fra Athen, der gennemgaaende ere bedre bevarede, navnlig enkelte Stykker fra Vestfrisen og det pragtfulde Stykke med siddende Guder fra Østfrisen og Stykket med Offerdyrene, vil De virkelig have en smuk og interessant Repræsentation af dette enestaaende Kunstværk.

Kan De ikke henlede Hr. Delcomyns Opmærksomhed paa enkelte af Metoperne fra Parthenon, en velkonserveret Plade fra Nike-Apteros Templets Frise og en do. fra Mausoleums frisen? De sidste Stykker ere i saa beskedne Dimensioner, at hverken Pengene eller Pladsen kan komme synderlig i Betragtning. De ere meget skønne og interessante som Sidestykker til Parthenonsfrisen. Figalinfrisen vil bedre kunne undværes.

Det Farnesiske Apollohoved, en maniereret Gentagelse af Typen fra den belvederiske Apollo, har aldeles ikke nogen Beundrer i mig, som i det hele kun sympathiserer lidet med den gængse Londoner-Smag. Derimod anbefaler jeg Dem stærkt at bede om det Heroshoved, vi have talt om, det, som Thorvaldsen beundrede saa meget; fremdeles et fortrinligt Hercules-Hoved uden Skæg, og om muligt Hovedet af den store Mausolos-Figur fra Mausoleet. Det have vi ikke i København; men det er ypperligt og interessant.

Jeg beder Dem hilse Deres Hustru paa det forbindt-s. 78ligste og Kleisdorff, naar De ser ham. Jeg skal nok skrive et sønderknust Brev til ham — men hvad kan det hjælpe?

Deres ærbødigst hengivne
Jul. Lange.