Lange, Julius Henrik BREV TIL: Plough, Parmo Carl FRA: Lange, Julius Henrik (1860-05-04)

TIL REDAKTØR C. PLOUG.
Kbhvn., 4. Maj 1860.

De maa undskylde, at jeg nu ulejliger Dem med et Par Linier, da jeg ligesaa godt kunde have givet Dem et bestemt Svar igaar i Klareboderne. At jeg dengang ikke gjorde det, kom dels af Overraskelsen og dels af en, som jeg haaber, undskyldelig Svaghed ligeoverfor den Tillid, De viste mig. Altsaa: jeg kan i Aar ikke paatage mig at skrive noget om Udstillingen. Og det af mange Grunde, som dels ligge i mine personlige Forhold og dels i den »blandede« Modtagelse, som mit forrige Forsøg mødte hos den eneste virkelig kompetente Dommer, der har sagt mig sin Mening derom 1. Desuden vilde det være mig umuligt at holde Trop med de gamle Folk i »Berlingske« og »Flyveposten« i den rørende Velvillie, som de udvise lige meget mod det sletteste og mod det bedste, mod alle Bestræbelser og alle Retninger; og naar man opponerede derimod, saa stod man som den, der heldte Malurt i alt det søde Mælkevand, som hidtil er kommet til Torvs, hvilket vilde være en unaturlig og utaknemlig Rolle for et Menneske i min Alder.

Idet jeg takker Dem for Deres Tillid og Velvillie imod mig, beder jeg Dem sluttelig om at overføre den paa en Person med mere Kundskab og mere Myndighed end den, hvoraf jeg er i Besiddelse.

Deres ærbødige
Julius Lange.