Printzlau, Christian Lehmannsen BREV TIL: von Rappe, F. O. FRA: Printzlau, Christian Lehmannsen (1753-08-11)

CHRISTIAN LEHMANNSEN PRINTZLAU
1715—1802.
TIL F. O. v. RAPPE.
1753, 11. August.

Paa en Tiid af 5 Aar, da ieg her har forrettet Acteur-Tieneste ved De Danske Comoedier, har ieg stedse agtet mig det for en Ære og Glæde, om ieg saaledes kunde forrette mine Ting, at den over mig anordnede Høye Direction ey allene ingen fortræd skulde lide ved min Opførsel, men og derimod fatte Naade og Godhed for mig i mine fattige og trængende Omstændigheder; hvorudi ieg ogsaa har været saa lykkelig, at ieg derom fra mine forrige Høye Herrer Directeurer kand fremviise 2de gode Testimonia, som herhos in copia underdanigst insinueres til Naadigst Eftersyn og consideration. Imidlertid maa ieg dog underdanigst og væmodigst beklage, at ieg alleene iblant mine Med-brødre har, i een Post særdeles, været hidindtil gandske ulykkelig, neml. i det ieg ikke, som alle de Andre, af vore Comoediers Intrader eller Comoedie-Huuses Cassa er bleven beneficeret med 40 Rdl., til mit Bryllup, da ieg dog er bleven gift, siden ieg til acteur blev antagen.

Men, Naadigste Herre! Grunden, hvorpaa de Andre haver oppebaaret bemelte Summa, er, at der i Sal. Hr. Etats-Raad Wartbergs Tiid var bleven Resolveret, det man i saa fald, efter Ansøgning, skulde nyde 40 Rdl.; Og Aarsagen, hvorfor ieg ikke ved mit Bryllup og derefter, soliciterede om at nyde Resolutionens Opfyldelse er, at samme var mig aldeles ubekiendt, eller ikke for mig blev aabenbaret førend mig A° 1751, halv-andet Aar efter s. 20forbemelte Sal. Hr. Etats-Raadens Død, af Hands Excellence nu Hr. Vice-Stadtholder Bentzon og de øvrige da værende Herrer Directeurer blev givet Ordre, at ieg skulde extrahere Comoedie-Huusets Regnskaber og optage garderobens Inventarium, hvoraf ieg da fik at see, det ikke alleeneste alle i Almindelighed, men og Mr Rose, som var gifft førend hand ved Comoedierne blev engageret, ja Mons. Hacksen, som ikkun var Suffleur og ligeleedes gifft før hands Engagement, hver i Særdeelished var anført for at have oppebaaret til Skiænk og BrudeGave forbemelte 40 Rdr. Nu indtraf det ved samme Tiid, da ieg extraherte Regnskaberne, at Høystbemelte Hands Excellence Hr. Bentzon maatle reyse her fra Staden til den Ham i Norge Allernaadigst anbetroede Høye Vice-Stadtholder-Charge, hvorudover ieg ikke i Hands Tiid her, kunde indlevere underdanigst Ansøgning om at nyde samme beneficium eller Brude-Skiænk, som de Andre, men veedste da intet bedre end derom ydmygst at consulere Hr. Politie-Mester Horn, der gav mig det gunstige Svar og Raad: At ieg maatte bie med Ansøgning, indtil vi blev saa lykkelige at faae en ny Ober-Directeur, og en anden af mine Medbrødre blev gifft, og fik meerbemelte Brude-Gave.

Siden da Mons. Clementin i denne Tiid bliver gifft og nyder forbenævnte 40 Rdr. til Brude-Skiænk, sukker og beder ieg herved underdanigst og ydmygst, at Deres Excellence og samtl. HøyGunstige Herrer Directeurer Naadigst vilde Resolvere, at mig ogsaa 40 Rdr. til Brude-Gave efter Billighed maa blive tillagt og udbetalt, allerheldst De af det underdanigst foranførte Naadigst seer og skiønner, baade hvad Faveur og Grace de Messieurs Bose og Hacksen i den henseende haver nydt, saa og at deels Uvidenhed om forbemelte i Sal. Hr. Wartbergs Tiid faldne Resolution, deels og velbemelte Hr. Politie-Mesterens Raad, paa min Side har været Aarsagen, hvorfor ieg ikke, førend nu, om tit-forbemelte Beneficio eller Brudeskiænk underdanigst haver solliciteret. Jeg, som een fattig Nødtrængende Mand, Recommanderer altsaa underdanigst mig og mine til Naades og Medlidenheds Nydelse, eller Naadigst Bønhørelse, og forbliver med dybeste Soumission.