Walter, Caroline BREV TIL: von der Lühe, Volrad August FRA: Walter, Caroline (1770-02-19)

TIL V. A. v. D. LÜHE.
1770, 19. Februar.

Efter halv syvende Aars Tieneste ved det Danske Theatrum merker ieg at Arbeydet som Actrice tager meget til, og da den liden Gage, ieg har, bliver tillige utilstrækkelig for mig, ihenseende til min tiltagende Vext, der udfordrer meere til Klæder og saa videre, saa at det er mig umueligt nu og her effter at bestride det Høystfornødne med mindre mine Omstændigheder blive forbædrede, hvorfore ieg indflyer til Deres Excellence og s. 31de Høye og Høyforneme Herrer at De efter sædvanlige Naade og Deres bekiendte Retsindighed ville beviise mig den Naade og Godhed at forbædre min Gage med 2 Rdr. Ugentlig. Saadan Naade og Godhed vil give mig Mod og Kræfter, at gøre mig meere og meere værdig til Deres Excellences og De øvrige Herrer Directeurers Naade. Da ieg i Haab at blive bønhørt henlever med største Underdanighed og Ydmyghed Deres Excellences Tiennerinde.