Londemann, Gert BREV FRA: Londemann, Gert (1771-04-05)

[1771, 5. April].

De respective Elskere af den Kongl. Danske Skueplads, som udi Adresse-Contoirets Efterretninger No. 53. § 5. har behaget at foreslaae et Middel, som mueligt kunne for mig være fordeelagtig; s. 18takker jeg ærbødigst, enhver efter sin Intention. Men at det høyrespective Publicum, ikke skulde falde paa de Tanker, at jeg var saa nedrig sindet, at ville ophæve mig over mine Medbrødre, som jeg er overbeviist om, giør sig ald optænkelig Umage, hver efter sin Rolle, at befordre Hensigten af Skuespillene, eller være Medvider i forberørte Plan, følgelig paa en underfundig og egennyttig Maade, at ville befordre min Fordeel; Saa finder jeg mig beføyet, herved at bekiendtgiøre for det høy respective og veltænkende Publicum, at jeg aldrig har tænkt paa at ville paa en saadan Maade tilvende mig nogen Indkomster, men at jeg derimod af mine Velyndere udbeder mig den Godhed, de behagelig ville forskaane mig for at oppebære noget, af hvis mig i Følge af forberørte Plan maatte være tiltænkt. Derved befries jeg fra at hades af mine Collega, og hvorfor burde disse ikke, i særdeleshed de som ligesaa længe som jeg har været ved Theatret, tilligemed mig profitere af Publici Godhed.

2