Londemann, Gert BREV TIL: von Rappe, F. O. FRA: Londemann, Gert (1753-09-27)

GEERT LONDEMANN.
1718—73.
TIL THEATERDIREKTØR F. O. v. RAPPE.
1753, 27. September.

Da ieg er bekiendt at saavel Monsr Rose som Monsr Clemmentin udi forrige Directeurers tiid, har af Cassen bekommet hver 70 Rdl. som een Douceur til Een Klædning for deres fliid paa Theatro; medviidere er bemelte Clemmentin, tilliigemed Hortulan og Mad. Linkwitz udi Deres Excellences fraværelse ved Hr. Baron Holbergs Gunstige for Gotbefindende af. Ermelte Cassa Liigeledes skinket hver 50 Rdl.

Deres Excellence Naadige Herre!

Jeg giør mig det underdanigste Haab og faste forsiikring, at Deres Excellence lættelig selv Naadigst kand Overveye hvorledes mine Omstændigheder nu kand være, der Sidder med Hustrue og Børn, i henseende Vi nu udi saa lang een tiid ey har havt noget til ophold, men des Aarsag har maattet sætte mig udi gield imod min Villie. Jeg har indtil og med største undseelse endtholdet mig fra at søge Hielp, men som den høyeste Nød nu s. 14tvinger mig dertil, vil ieg underdanigst bede at Deres Excellence imod mig ville Viise samme Naade som Monsr Roose er Vederfaret, hvor imod ieg underdanigst hermed forsikrer, at ieg ikke udi noget skal efterlade at viise min pligt, saavel til De Høye Herrer Directeurers som til Tilskuernes fornøyelse.

Jeg som giør mig Haab om Deres Excellences naadige Bønhøring til een forventet Resolution, lever og forbliver stedse med allerunderdanig estime etc.