Davidsen, Sophia Hedevig BREV TIL: Hæseker, J. J. FRA: Davidsen, Sophia Hedevig (1762-11-09)

TIL THEATERDIREKTØR J. J. HÆSEKER.
1762, 9, November.

Tagende mig den Dristighed til: atter ydmygst at erindre om endelig Svar paa min ringe ansøgning, siden ieg ikke har haft den ære at høre noget hidentil fra den thid ieg giorde min ærbødige opvartning hos dennem.

at Directionen skulde finde sig content med min comportement, der om tvivler ieg aldeles ikke; som ieg hærved tilbyder mig per avence at agere i Haab at min ringe conduité vil med tiden meriteré ey allene aprobation, men endog venter at nyde belønning for saadan exertitie som ieg helst ønskede hær i mit Fædrene Land at udvise, end at tiene under fremmet Herre Dømme siden min Løst ægentlig atraar at blive exceleret ved dette Videnskab til min aventagé, forblivende med største respect etc.