Rose, Christopher Pauli BREV TIL: Den Dramatiske Journal FRA: Rose, Christopher Pauli (1771-11-07)

TIL UDGIVERNE AF DEN DRAMATISKE JOURNAL.
1771, 7. November.

Mine Herrer!

En Dramatisk Journal har man ønsket for mange Aar siden; den kan tilveyebringe stoer Nytte for en Skue-Plads, da den, naar den er som den bør være, opvækker Eftertanke, Fliid og Paapassenhed hos de ærekiære handlende Personer, den arbeyder paa at fordrive det Kiædsommelige, som Efterladenhed kan foraarsage, og i det Heele underviiser, i det den paa en grundig og høflig Maade retter. Men om Deres Journal, mine Herrer, forskaffer vor Skueplads den Nytte, derpaa tillade De mig at tvivle, den røber en aabenbare Partiskhed; allene for at berømme og laste, berømmer og laster den med en overdreven og for en s. 25ung Journal meget utilladelig Myndighed; den viiser en skiødesløs og partisk Agtsomhed under Handlingerne i det den overseer og reent forbiegaar Hoved-Feyl, og derimod holder sig op ved adskilligt, skiønt samme grunder sig paa Regler, som De mueligen ikke kiender, med mere; kort, den forbittrer i Steden for at underviise, forværrer i steden for at forbedre; thi man veed hvad man giælder uden at trænge til Deres Journals Mærke. Jeg formoder at De opfordrer mig til at beviise hvad jeg her siger, og jeg ønsker intet hellere end den Fornøyelse at opfylde denne Pligt: men for ey at indlades i en Penne-Krig, der er tvertimod min Tilbøyelighed og som mine Roller desuden ey kunne tillade mig, udbeder jeg mig den Ære af Deres Besøgelse, da jeg i al Oprigtighed og Hengivenhed til Sandhed vil stræbe at viise Dem, hvad i Deres udkomne 5 Nummere er udeladt og burde udelades, hvori jeg saa meget mere haaber at kunne giøre Dem Fyldest, som Vi paa begge Sider have Hoved-Handlingerne i en levende Erindring. De forlade mig denne Begiæring, som har Æren til Grund. De have paataget sig for Fordeels skyld |:jeg mener ikke egen, men almindelig:| offentlig at fornøye Publicum med vore Navne uden at navngive Dem selv, De tillade at jeg tager mig den Frihed for denne Gang offentlig at indbyde Dem under mit Navn uden at ville nævne Dem. Skulle De ikke ville unde mig den forlangte Ære af en Samtale med Dem, som jeg dog for det Almindeliges skyld sikkert venter, da fortryde mine Herrer ikke paa, at jeg offentlig maatte beklage, at De ey have villet give mig Leylighed al viise Dem, hvor uhøflig, partiiske og uefterrettelig Deres Dramatiske Journal er. Jeg har den Ære etc.

Lille Grønnegaden Huuset No. 186.