Gade, Niels Wilhelm BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe FRA: Gade, Niels Wilhelm (1871-08-21)

Bonn, Mandag 21. Aug. 1871.

Concerten igaar Aftes gik meget godt, skjøndt ikke saa godt som paa Generalprøven, hvortil vel Grunden er at søge i den stærke Varme, vi havde og endnu idag have, der kommer vist et Tordenveir iaften. — Jeg saae da Fru Joachim for første Gang, hun var venlig, men lidt fornem, dog det varede ikke længe, før vi vare uhyre fidéle, Du kjender jo nok, naar jeg vil vinde Nogen, saa kan jeg det. Forresten behøver Du ikke at frygte, hun er stor og tyk, og Du veed jo, at jeg holder mere af de smaa og fine. Altsaa, Messen gik ganske godt, C-Moll Sinfonien ligeledes; nu sidder jeg hos en af mine gamle Elever og skriver dette. Kl. er over 5, og Concerten begynder Kl. 6, saa Du maa tage tiltakke med dette Hastværks Brev. — Iaften i Concerten bliver givet Leonore Ouverture Nr. 3, Fantasi med Clior, Violinconcert (Jo-Jo), Eroica Sinfonie; bare det gaar rigtig godt. Igaar saae vi en stor høitidelig Procession, som havde valfartet til Kewlaar og tilbage, det gjorde ganske Indtrykket af et Theateroptog, — foran smaa Piger; derefter voxne Piger med Krandse og Kroner og Blomster i Hænderne, saa smaa, rødklædte Drenge med brændende Kjerter og Røgelsekar, saa Tabernaklet med den Korsfæstede og Marie o. s. v. Alle Folk tog Hatten af, og da Velsignelsen blev uddeelt (paa Gaden), knælede s. 177de næsten alle. Det saae udmærket godt ud i det deilige Solskin. Carl havde seet det samme Optog. — — — — —