Gade, Niels Wilhelm BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe FRA: Gade, Niels Wilhelm (1862-02-04)

ParisMandag Aften. 4 Februar 62.

Tak for Dit Brev, og faar jeg saa snart et igjen. — — — — Igaar (Søndag) Formiddag var vi først i St. Eustache, en stor og smuk Kirke med et deiligt Orgel. Der var Gudstjeneste, og isærdeleshed interesserede det mig at see endeel Nonner, omtrent vel 50, i deres hvide Slør og smukke, hvide Dragter, med hvide, lange, tændte Voxlys i Hænderne, at sidde andægtige og høre til og følge med i deres Bønnebøger. Det var vistnok Novicer, thi de vare alle unge, nogle endogsaa, saavidt man kunde skjønne gjennem Sløret, ganske smukke. — Derefter kjørte vi til Cirque Impériale, hvor der *) I Brevet var disse tegnede.

s. 159var en Concert, bestaaende af classiske Sager. Men der var saa overfyldt med Mennesker, at det ikke var muligt at faa en Staa- endsige Siddeplads. Jeg vendte strax om og gik, de andre *) holdt dog en Ouverture ud, men saa havde de ogsaa nok. Disse Concerter skulle ellers være meget gode, de dirigeres af Pasdeloupe. — — — — Efter endt Middag gik vi i den store Opera og saae to Akter af Wilhelm Tell. Det var meget storartet hvad Chormasserne, Statister og Corps de Ballet angik, men Sangerne brølede og tremulerede — —. Jeg blev baade søvnig og træt af denne Forestilling, og vi gik derfor hjem og lagde os. Idag (Mandag) begyndte vi med at gaa hver sin Vei. Jeg gik ind i Madeleine Kirken og saae lidt til. Derfra til Musikhandler Flaxland, som viste mig Titelbladet til mine Aquareller, som han ganske gemytlig fortalte, at han trykkede og udgav; han havde forleden Aften inviteret mig til at tilbringe Aftenen hos sig med Wagner, men jeg vilde i Theatret, og derfor gik jeg ikke derhen. Forresten har han lovet at skaffe mig Billet til Conservatoriets Concert paa Søndag. Vi kjørte nu hen til Invalide Kirken (hvor vi igaar hørte lidt af Militær Messen) og saae det pragtfulde og store Capel, hvor Napoleon I.s Grav er. Det er noget af det mest storartede, jeg har seet i Paris - - -. Derfra til Ecole des beaux arts, hvor vi saae det deilige Maleri af Delaroche - - og mange s. 160andre prægtige Billeder og Skulplurarbeider. Trætte som vi vare. gik vi nu til Moreau og spiste til Middag. De andre gik i Operaen, for at see en stor Ballet, L'étoile de Messène, men jeg havde ikke Lyst dertil og drev derfor Boulevarden op og ned, og saae paa, hvad der var opstillet i Vinduerne. Derom gjør man sig intet Begreb, den Masse Lys, som bølger ud fra alle disse Boutikker og kaster sit blændende Skin paa de udstillede Sager, og saa den Smag og Opfindelse, hvormed de er opstillede, det er et overordentlig prægtigt Skue, den ene Boutik vil naturligviis tiltrække sig Opmærksomheden fremfor den anden. — Og saa den ene Omnibus efter den anden, »ende forbi mellem Drosker, Kareter og Lastvogne, saa at man maa passe sit Snit, for at komme over Gaden, mellem de fremog tilbagekjørende Vogne. Nu er jeg hjemme og venter paa Din Fader. Det er een af mine Fornøjelser i Paris at skrive - ja, men til hvem? Til Mathilde! Ja, nu bliver Du bestemt glad. naar Du seer, at Du hører til en af Paris’s Fornøjelser!