Gade, Niels Wilhelm BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter FRA: Gade, Niels Wilhelm (1844-01-20)

Leipzigd. 20 Janaur 1844.

Kjære Forœldre!

I Torsdags (d. 18) dirigerede jeg min 2den Sinfonie i Gewandhaus Salen; den blev spillet ypperligt og gjorde megen Lykke i Publicum. Efter hver Sats blev applauderet med Force. I kan vel tænke, at jeg befinder mig godt, efter et saadant vel overstaaet Slag, og lever i Fryd og Gammen, her i mit andet Hjem. — Jeg vil nødig bort herfra, tilstaar jeg ganske ærligt — da jeg har levet mig ind i saamange herlige Familier, som optager mig som en gammel Bekjendt, — men det maa nu saa være. Altsaa til Paris! Dog først gjør jeg en to Dages Tour til Berlin, for dog endnu engang at see min kjære Mendelssohn, derfra gaar jeg til Cassel, for at gjøre Spohrs Bekjendtskab — som i denne Tid vil opføre min første Sinfonie — og over Cøln og Bryssel til Paris. — Ja, det er lidt haardt at reise sig af en magelig Lænestol og gaa paa Eventyr is. 73en Extrapost, men et glat og lystigt Humeur giver Courage, og jeg er netop i denne Tid i Besiddelse af disse Rariteter og —. Men nu skal jeg fortælle Jer, hvordan jeg har tilbragt Julen: Juleaften var jeg to Steder til Juletræ — ja, for vi holder ogsaa Jul her — og fik nydelige Presenter f. Ex. en Brevmappe med mit Navn udenpaa, indsyet med Guldtraad!! en Reisetaske, et Reiseblækhus, en Brev — men nu kommer det allerpæneste, nemlig et Par Dage før Nytaar, blev jeg overrasket med en Brillantsbrystnaal og en særdeles hjertelig og smigrende Skrivelse, fra Concertdirectionen for Gewandhausconcerterne, i hvilken de beder mig modtage denne Present, som et Bevis paa deres Høiagtelse og Velvillie for mig o. s. v. Er det ikke uendelig nydeligt? At det glæder mig uhyre, kan I vel tænke. Jeg skrev efter bedste Evne en Taksigelse tilbage og bærer stadig stolteligen og med Ydmyghed denne Ædelsteen. — Det nye Aar har jeg begyndt med glædelige Udsigter og vel tilmode og haaber med min Muses Hjælp at arbeide dygtig mange, nye Compositioner. Dr. Schumann har i det første Nr. af sit Tidskrift leveret en lille Biografi af mig, meget humoristisk og morsom. — Dersom Pladsen tillod det, kunde jeg fortælle Jer flere pudsige Ting, som her er forefaldet, som: et forskruet Digt i „Leipziger Tageblatt“ over min 2den Sinfonie, en Opfordring i samme Blad fra „wahrer Musikfreunde“ til at opføre min første Sinfonie endnu en Gang, flere Historier om mit Portrait.

s. 74Hvad Collin angaar, da vil jeg nærmere skrive fra Paris om den i forrige Brev omtalte Sag. Vent ogsaa med at skrive mig til, indtil jeg har skrevet Eder til fra Paris, hvor jeg tænker at ankomme den 10 eller 12 Februar.

Jeg reiser imorgen til Berlin med Schumann og hans Kone — som gjør en Kunstreise til Petersborg. — Levvel! Levvel!

Eders
N. W. GADE.