Gade, Niels Wilhelm BREV TIL: Gade, Søren Nielsen; Arentzen, Sophie Hansdatter FRA: Gade, Niels Wilhelm (1843-10-16)

Leipzigden 16de Oktober 1843.

Kjære Forældre!

Tak for Eders Brev med Svane, det glæder mig ret meget, at Moder befinder sig vel og fornøjet. — Jeg har gjort en lille Tour til Berlin (i Forening med Hiller og David) for at høre Mendelssohns nye Musik til „en Skjærsommernatsdrøm“. Vi dampede derhen Onsdagen den 11te ds., da Opførelsen var bestemt til den 12te, men Kongen (hos hvem det blev opført) havde udsat Forestillingen til Løverdagen den 14de. — Vi bleve altsaa de Par Dage, som vi tilbragte særdeles behageligt. Torsdagaften var vi hos Mendelssohns Broder, hvor der blev spillet Quartetter af David, Mig (1ste Bratsch), Mendelssohns. 52(2den Bratsch) og Broderen (Cello), ganske excellent Aften. Jeg hørte ogsaa der en Søster til Mendelssohn, Fru Hensel, spille ganske udmærket Claver. Fredagaften var jeg inviteret til hende og var ganske henrykt over hendes Compositioner, som virkelig er (af en Dame) særdeles smukke, megen Opfindelse, Routine, Aand og Liv er der i disse Sager. Man siger, at hun har havt megen Indflydelse paa Felix Mendelssohns musikalske Uddannelse; hun er nemlig ældre end han. Deres Compositioner ligner ogsaa hinanden meget.

Løver dagmiddag kjørte vi til Potsdam, besaa det gamle „Sans souci“, som endnu staar aldeles som i Frederik den Andens Tid, med sine Terrasser, Orangerier, Springvand o, s. v. — Om Aftenen fandt da den saalænge ønskede Opførelse af „Sommernatsdrømmen“ Sted, i det nye Palais, hvor der er et nydeligt lille Theater. Jeg har ikke længe moret mig saa kosteligt, som denne Aften, endskjøndt alle Damerollerne bleve temmelig slet udførte (af de bedste Skuespillerinder) — som overhovedet ikke gefaller mig, hverken Ch. Hagen eller hendes Søster.

— Alfescenerne var ganske nydelig arrangerede, og udførtes af 30 à 40 Børn meget godt. De comiske Roller bleve overmaade godt spillet af Gern, Schneider og flere. Musikken — ja den kan I vel begribe, hvordan den er; han er ret i sit Element her. Fantastisk, let, graziøs, fm og — comisk. Jeg kan ikke nægte mig den Fornøjelse, for mine musikalske Venners Skyld, efter Hukommelsen ats. 53opskrive en Sørgemarch, som spilles ved Pyramis & Thisbes Død. Den udføres af en Clarinet, en Fagot og Pauke og lyder paa en Pas som saa:

En uhyre pudsig Virkning giver den hele Scene ved sin grandiose Comik.

Et andet Sted i Stykket, hvor Alferne raaber „Vivat! “ har Mendelssohn anbragt en Fanfare for to Oboer, som klinger uhyre yndig og lin.

Igaar (Søndag) dampede vi atter til Leipzig. Jeg har min nye Sinfonie færdig og arbeider paa et nyt Opus. Den første bliver under min Directions. 54opført i Gewandhaus Torsdag i næste Uge. Collin har skrevet mig til, at Musikforeningen har isinde at opføre denne i en Concert, i hvilken Anledning jeghar besørget en Copie af Partituret, for at sende til Kjøbenhavn. Jeg skriver til Collin idag eller imorgen. — Nu gaar jeg ganske statelig paa Leipzigs Gader med en elegant vateret Vinterfrakke som skal klæde mig meget deilig — den har kostet 25 Daler dansk — jeg tror, det er billigt, da den er lavet af nederlandsk Buckskin (!!! ) — Sig H(elsted? ) fra Swane og mig, at vi venter et Par Breve fra ham med det første. Hils min kjære Lærer Berggreen og sig ham, at Mendelssohn er det yndigste Menneske under Solen — og Maanen med. — Jeg har modtaget et Brev fra Schoustrup; tak ham meget derfor og bed ham blive sit Forsæt tro. *) Swane spiller i dette Øieblik „Var jeg en Fugl, saa fløj jeg“ — mine Tanker gaar paa Pennens Vinge til Jer, jeg er hos Jer allesammen — det er herligt dog — nu maa jeg atter til Leipzig, jeg har noget at besørge hos Härtel. Jeg fik ikke sagt H. C. Andersen Farvel! Hils ham mange Gange og tak ham for hans venlige Linier, jeg flyver snart til ham ogsaa. — Nu levvel! til jeg næste Gang sadler Pennen. Hils — — — — — — og glem ikke — — og heller ikke ham — **) Farvel kjære Fader og Moder.

4

s. 55Jeg er rigtignok varm i min nye Frakke, kan Du tro Moder.

N. W. GADE.