Uddrag fra Notice, [mod ovenstående, undertegnet "Brøgger-Laugets Forsamlings-Huus den 13. November 1770."]

Det af Brøgger-Lauget indgangne Fællesskab, i Indkiøbet af det Femerske Byg, existerer siden September 1756 Førend den Tiid kiøbte Interessenterne hvad de vilde have deraf, enhver for sig, saa at de Formuende kiøbte hvad Forraad de vilde, men den største Deel, og i Særdeleshed alle de Uformuende, fik slet intet. Endskiønt nu Interessenternes Brøgninger ved den Kongelige allernaadigste Forordning af 13de Junii 1755 ere ansatte under en staaende Taxt, uden Forskiel hvad enten der