Paludan-Müller, Fr. Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, I. Bind

Af utrykte og hidtil ukendte Arbejder af Paludan-Müller findes i det kgl. Bibliotek "Forklædningerne. Farce i to Optog i Alexandrinere", tilhører Tiden før "Kjærlighed ved Hoffet" (Gave 27/11 1908 fra Hr. Apoteker Hempel).

Det bemærkes, at ovenstaaende Oplysninger ikke tør betragtes som absolut fuldstændige; jeg har kun anført, hvad jeg selv har set; det er mig saaledes ad anden Vej bekendt, at der f. Ex. i North British Review 1863 skal findes en Paludan-Müller-Biografi ved John Jeffrey og i Hamburger Nachrichten 1877 en Artikkel om ham som Adam Homos Digter ved E. Lobedanz, men de paagældende Blade har ikke været mig tilgængelige.