• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Emneord polemik Fjern begrænsning Emneord: polemik

Søgeresultater

Til Jens Baggesen. (Aabent Feidebrev.)

Hr. Tilskuer!

Frisprog mod H. H. Hr. Biskop Mynsters Forslag til en ny Forordnet Alterbog

Et Par Ord angaaende Revselsen i Politivennen No. 620

Et lidet Bidrag til Dagens Penne-Historie

Første Riimbrev. Til Bernhard Ingemann

Afbrudte Strøtanker ved Brevet til Vali-Magni

Papegøien og Skaden. (En Fabel.)

Lidt om Hr. Doctor Gustav Ludvig Baden

Kirkens Gienmæle mod Professor Theologiæ Dr. H. N. Clausen

Æsthetisk Litteratur. Baggesen

Vor Kirke-Lære om den Hellige Skrift

Kort Svar paa en Snak som er lang nok

Gaade-Giætningen

Et Par Ord i Anledning af den gamle Præsts Skrivelse til Fyens og Ribes kaarede Bispe (i Skilderiet No. 54 og 55)

Til Bernhard Ingemann i Anledning af Ingenting.

Om den ny Udgave af Kæmpeviserne

Danne-Virke et Tids-Skrift. Tredie Bind

Erklæring

Om Bjovulfs Drape eller det af Hr. Etatsraad Thorkelin 1815 udgivne angelsachsiske Digt

Daab og Synds-Forladelse

Til Dannerkongen Frederik hin Sjette paa Hans Fødselsdag den 28de Januarii 1812

Om Afguderie

Om Kæmpevise-Bogen, en Stemme mod Hr. Levins, Hr. Liebenbergs o. s. v.

Hvad Dagen hør til

Gunderslev Skov

Om Daabspagten, det Theologiske Seminarium og Hr. Stiftsprovst Clausen

Erklæring fra et Antal Videnskabsdyrkere ved Kiøbenhavns Universitet

Til de 88 Clausenianer

Rimelige Strøe-Tanker ved Kalundborgs i Livet vel meriterede Stads-Satyrikus Jens Baggesens Grav

Riim-Breve

Om Baggesen

I Anledning af Hr. Rasks Fremfærd i Urstriden, og hans tvetydige Anmærkning om splinterny Opdagelser i Mytologien

Danne-Virke et Tids-Skrift. Andet Bind

Aabent Brev til Prof. Sibbern om Mag. Lindberg og Meer

Om Daabs-Pagten

Pegepind til den ny Abc

Om Hr. Dr. og Prof. H. N. Clausen

Til Arlichinos Forfatter

Romer-Vise

Danne-Virke et Tids-Skrift. Fjerde Bind

Erklæring

Et Par Ord om Geistlighedens Videnskabelighed eller om kristelig og præstelig Lærdom

Krønikens Gienmæle

Farvel. (Til C. Molbech.)

Skal vi tro paa Gud eller paa Athene? eller om Tro og Fornuft

Om Sogne-Baandets Lösning og Hr. Professor Clausen

Om Censur. (Med særdeles Betragtning af Sjællands Klerkemøde.)

Danne-Virke et Tids-Skrift. Første Bind

Til Frigges Recensent

Om en Oversættelse af den poetiske Edda

Hvem er den falske Prophet? Hvem forvirrer Folket? Svar til Recensenten i Litt. Tid. No. 12 og 13

Om den Clausenske Injurie-Sag

Noget om Hr. Rasks Betænkeligheder angaaende Eddas Oversættelse

Til Publikum

Literatur-Tidendens Skudsmaal i Henseende til Prøverne af Saxo og Snorro

Giengangeren og han selv, eller Baggesen over Baggesen, med et Tillæg.

Den Copernikanske Astronomi som den fjerde Troes-Artikel

Til Hr. Professor Sander

Hvi er Herrens Ord forsvundet af hans Hus?

Svar paa Resensjonen over min Afhandling om Religion og Liturgi

Til Sphinx

Om Tylvten til Vedkommende

Pudsigheder i Folkebladet om Sogne-Baand og Samvittigheds-Frihed

Svar paa Spørgsmaalene bag ved Athene

Udsigt over Verdens-Krøniken fornemmelig i det Lutherske Tidsrum

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Til min Ven Christian Molbech

Erklæring af 12. september 1825

Til min Ven

Gaade-Giætningen. (Til Baggesen.)

Professor Clausens Kneps ad Sogne-Baandets Lösning

Om Verdens-Bygningen, af A. Aschlund

Til Arlichinos Forfatter!

Er Troen virkelig en Skole-Sag?

Til No. 1. samt No. 2

Om Daabs-Pagten. I Anledning af S. T. Hr. Stiftsprovst Clausens Barne-Daab og offenlige Erklæring

Til Publikum!

Propheten spaaer for sand Hr. Wosemose

Aftenen. (Ved min Færd til Middelsyssel.)

Bod og Bedring. (Til Hr. Gundelach.)

Om Videnskabelighed og dens Fremme, især med Hensyn paa Fædrelandet

Om Lögnens Fader

Om Digterne Baggesen og Oehlenschläger

Om Baggesen og om mig

Efter-Skrift

Erklæring

Et Par Ord om vore Oldtids Minder

Venlig Advarsel

Svar til min Ven Molbech

Om offentlige Forlystelser

Imod den lille Anklager, det er Prof. H. C. Ørsted, med Beviis for at Schellings Philosophie er uchristelig, ugudelig og løgnagtig

Nok et Brev til Professor Sibbern fra N. F. S. Grundtvig

Om Publicum og Publicums Domstol

Et Par Ord om min Dimisprædiken i Anledning af Brevet i Skilderiets No. 72

Foreløbigt Svar til Hr. Doctor Larsen i Anledning af hans Par Ord i Skilderiet No. 83-85 f. A.

Mit Frisprog og ‘de saarede Hjerter’

Trøstebrev i Sorgen over Kong Valdemar og hans Mænd

Hr. Krigscommissair Fibigers fuldkomne Enighed med mig om den Danske Høiskole i Soer

Om Schiller og Bruden fra Messina